Upřesněný návrh programu XXIII. zasedání ZMK

| 10.12.2004 |

Upřesněný návrh program XXIII. zasedání zastupitelstva města Kroměříže konaného 16. prosince 2004:

 

1. Zahájení

 

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej domu č. pop. 20 v Kovářské ulici v Kroměříži

2/2 Prodej nemovitosti č. pop. 387 včetně pozemku parc. st. č. 822 v k. ú. Kroměříž

na ulici Vejvanovského

2/3 Prodej pozemku parc. č. 604/113 v k. ú. Kroměříž na ulici Třešňová manželům

Komínkovým

2/4 Prodej pozemku parc. č. 6/2 a 6/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže

2/5 Darování pozemků v k. ú. Zlámanka z majetku města Kroměříže do majetku

Zlínského kraje

2/6 Prodej části pozemku parc. č. 221 v k. ú. Hradisko pro manžele Svozílkovy

2/7 Prodej části pozemku parc. č. 390/3 v k. ú. Těšnovice pro p. Jaroslava Moštěka

2/8 Prodej částí pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Kroměříž na ulici Švestková

2/9 Prodej části pozemku parc. st. č. 148 v k. ú. Hradisko pro manžele Netušilovy

2/10 Nabytí budovy Knihovny Kroměřížska od Úřadu pro zastupování státu ve

věcech majetkových

2/11 Převod movitého majetku pro Azylový dům pro muže, o. p. s.

2/12 Převod movitého majetku pro Pečovatelskou službu, o. p. s.

2/13 Vzdání se práva na převo pozemku parc. č. 1971/3 v k. ú. Kroměříž

2/14 Zrušení bodu XVI. z IX. zasedání ZMK ze dne 19. 8. 2003

2/15 Prodej částí pozemku parc. č. 170/1 v k. ú. Kroměříž pro p. Zdeňka Menšíka

2/16 Výkup pozemků pro kompenzační opatření D1 – Hrubá Opleta

 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2004

3/2 Rozpočet města Kroměříže na rok 2005

 

4. Různé

4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 2/2004

4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2004

4/3 Udělení Pamětní medaile města Kroměříže panu Petru Hudečkovi, panu Igoru

Henzélymu a panu Marku Viliamsovi za 50 čestných dárcovství krve

4/4 Zápis z 12. a 13. zasedání kontrolního výboru ZMK

4/5 Monitoring památky UNESCO

 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 

6. Interpelace

 

7. Závěr

 

 

Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříže

 

Sdílejte článek

Tisknout článek