Upřesněný návrh programu XXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 11. prosince 2008

| 05.12.2008 |

Upřesněný návrh programu XXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 11. prosince 2008:

1. Zahájení

Předání Pamětní medaile města Kroměříže panu René Pořickému - 16.15 hod

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej pozemků parc. č. 1468/3 a části parc. č. 1468/259 v k. ú. Kroměříž pro

manžele Denešovy

2/2 Prodej části pozemku parc. č. 1468/259 v k. ú. Kroměříž pro p. Bohuslava Hittla

2/3 Prodej části pozemku parc. č. 3096/3 v k. ú. Kroměříž pro RoBIN OIL, s. r. o.

2/4 Směna pozemků v k. ú. Miňůvky mezi městem Kroměříž a Římskokatolickou

farností Hradisko

2/5 Nabytí pozemku parc. č. 2695/10 a 4588 v k. ú. Kroměříž z majetku Římskokatolické farnosti Frýdlant nad Ostravicí do majetku města Kroměříže

2/6 Prodej pozemků parc. č. 2762/5, 2762/13, 2762/14, 2762/15 v k. ú. Kroměříž pro

STAVINVEST PLUS s. r. o. Otrokovice

2/7 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 994/3 v k. ú. Kroměříž pro manžele Květoslavu a Ladislava Konečných

2/8 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1429 v k. ú. Bílany pro FVM invest, s. r. o. Jihlava

2/9 Zřízení věcných břemen

2/10 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví u domu č. pop. 3274 v Kroměříži

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Likvidace Technických služeb města Kroměříže

3/2 Žádost o dotaci na akce mimo řádné dotační tituly pro Hokejový klub Kroměříž, o. s.

3/3 Žádost o dotace na akce mimo řádné dotační tituly TJ Slavia Kroměříž, oddíl basketbalu a MBA

3/4 Rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci dotací pro neziskový sektor – rok 2009

3/5 Integrovaný plán města Kroměříže – zóna Jihovýchod

3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2008

3/7 Rozpočtový výhled města Kroměříže na roky 2010 - 2011

3/8 Rozpočet města Kroměříže na rok 2009

4. Různé

4/1 Strategický plán města Kroměříže

4/2 Mimořádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. a delegování zástupce akcionáře města Kroměříž na tuto mimořádnou valnou hromadu

4/3 Zpráva o činnosti Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece

Moravě

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Miloš Malý

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek