Upřesněný návrh programu XVI. ZMK

| 29.03.2004 |

Upřesněný návrh programu XVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej pozemku parc. č. 604/319 v k. ú. Kroměříž p. Květoslavě Janíčkové

2/2 Nabytí pozemku v lokalitě k. ú. Kroměříž v areálu hřiště na ulici Zeyerova

2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 577/1 v k. ú. Vážany u

u Kroměříže pro pana Adolfa Novotného

2/4 Prodej pozemků v k. ú. Postoupky a Miňůvky pro Ředitelství silnic a dálnic ČR

2/5 Prodej pozemku parc. č. 1066/17 v k. ú. Kroměříž na ulici Kotojedská pro

majitele bytových jednotek v domě č. pop. 2510

2/6 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 964/2 pro Mgr. Pospíšilovou

2/7 Prodej pozemků parc. č. 244/7, 158/2 v k. ú. Lutopecny manželům Jurtíkovým

2/8 Prodej pozemku parc. č. 19 v k. ú. Postoupky pro manžele Jerglovy

2/9 Nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž od Ministerstva obrany ČR

2/10 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 4201 a 3096/2 v k. ú. Kroměříž pro

J. Střechovského

2/11 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami Alpha Immorent, s. r. o.

Praha a městem Kroměříž

2/12 Poskytnutí půjčky ze SFRB městu Kroměříž – změna usnesení XI. ZMK

2/13 Poskytnutí půjčky dle vyhlášky města Kroměříž č. 4/1997 v jejím pozdějším

znění a změna usnesení XI. ZMK

2/14 Změna v usnesení bodu č. XI. z XXXIII. zasedání ZMK a vzdání se práva na

převod pozemku parc. č. 1765/22 od Pozemkového fondu ČR

2/15 Prodej pozemku parc. č. 8 v k. ú. Hradisko pro manžele Opelíkovy

2/16 Převod majetku – vodohospodářských staveb do vlastnictví Vodovodů a

kanalizací Kroměříž, a. s.

2/17 Prodej domu č. pop. 437 na Tovačovského ulici v Kroměříži

 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Rozpočtová opatření

 

4. Různé

4/1 Předání Pamětní medaile města Kroměříže panu Radoslavu Steigerovi

4/2 Rekonstrukce Domu kultury Kroměříž – změna koncepce výstavby

4/3 Udělení Pamětní medaile města Kroměříže panu Zdeňku Junákovi

4/4 Udělení čestného občanství města Kroměříže prezidentu Rumunské republiky

panu Ionu Iliescu

4/5 Vedení průplavu Dunaj – Odra – Labe přes město Kroměříž

4/6 Návrh města Kroměříže na zařazení bodů programu na Řádnou valnou hromadu

firmy Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. dne 9. června 2004 včetně zmocnění

k zastupování města Kroměříže na této valné hromadě

4/7 Návrh smlouvy o vypořádání majetkoprávních vztahů

 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

 

Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříže

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek