Upřesněný návrh programu XV. zasedání ZMK

| 27.02.2004 |

Upřesněný návrh programu XV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 4. března 2004:

 

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej domu č. pop. 20 v Kovářské ulici

2/2 Nabytí pozemku prac. č. 826/17 v k. ú. Kroměříž z majetku p. Jiříny Vlčkové

a p. FrantiškaVlčka

2/3 Prodej části pozemku parc. č. 3096/2 v k. ú. Kroměříže manželům Pálkovým

2/4 Prodej části pozemku parc. č. 517 v k. ú. Trávník pro p. Stanislava Pochylého

2/5 Nabytí pozemku parc. č. 306/2 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic formou darování

od paní Aleny Husaříkové

2/6 Prodej části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Kroměříž na ulici Sadová manželům

Bartuškovým

2/7 Prodej částí pozemků v k. ú. Kroměříž na ulici Spáčilova manželům

Zlámalovým

2/8 Prodej části pozemku parc. č. 3277/1 v k. ú. Kroměříž na Erbenově nábřeží

pro manžele Holotíkovy

2/9 Prodej části pozemku parc. č. 3221/13 v k. ú. Kroměříž pro manžele Svačinovy

2/10 Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Postoupky a v k. ú. Miňůvky pro

Ředitelství silnic a dálnic

2/11 Přijetí úvěru pro město Kroměříž od Státního fondu rozvoje bydlení ČR

2/12 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Českým Telecomem, a. s.

a městem Kroměříž

2/13 Darování movitých věcí ČR – Úřadu práce v Kroměříži

2/14 Dohoda o narovnání mezi městem Kroměříž a Českou provincií Kongregace

Milosrdných sester sv. Vincence de Paul

2/15 Rekonstrukce objektů vstupního areálu městského hřbitova v Kroměříži

2/16 Spoluúčast města Kroměříže na realizaci mistrovství Evropy v lovecké střelbě

v roce 2006 v Kroměříži

2/17 Doporučení ZMK na úpravu žádosti města Kroměříže na převod majetku ČR –

Ministerstva obrany

3. Zprávy Policie ČR a ředitele Městské policie Kroměříž

4. Finanční záležitosti města Kroměříže

4/1 Nákup jednoho kusu nového nízkopodlažního autobusu pro MHD provozovanou

KTS Kroměříž, s. r. o.

4/2 Rozpočtová opatření

4/3 Informativní zpráva o pohledávkách

4/4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o návratné půjčce č. 4262 - manželé Blanka a

Svatopluk Přikrylovi

5. Různé

5/1 Dodatek ke zřizovacím listinám mateřských škol zřizovaných městem Kroměříž

5/2 Zvýšení kapacity ŠJ MŠ Kroměříž, Spáčilova 3239

6. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

7. Interpelace

8. Závěr

Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříže

 

Sdílejte článek

Tisknout článek