Upřesněný návrh programu XIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 13. prosince 2007

| 07.12.2007 |

Upřesněný návrh programu XIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 13. prosince 2007:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej pozemku parc. č. 126 a části parc. č. 397 v k. ú. Těšnovice pro manžele

Hrtusovy

2/2 Směna pozemků ve vlastnictví města Kroměříže a ve vlastnictví Velkoskladu

s plasty, s. r. o. na ulic Purkyňova

2/3 Prodej části pozemku parc. č. 5023/2 v k. ú. Kroměříž pro HMV – CT a. s.

2/4 Změna v bodu II. v usnesení z X. zasedání ZMK konaného 6. září 2007

- směna pozemků s panem Kochem

2/5 Změna usnesení bodu VI z XI. zasedání ZMK ze dne 11. 10. 2007 (Ing. Zapletal)

2/6 Změna usnesení bodu V. z XXXVI. zasedání ZMK ze dne 2. 3. 2006

(MIRBAU, s. r. o., Ing. Zapletal)

2/7 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1568/8 a části pozemku parc. č.

3130/2 v k. ú. Kroměříž pro manžele Helenu a Karla Loučkovy

2/8 Zrušení bodu XVIII. v usnesení z XXXVII. zasedání ZMK (bezúplatné nabytí

Knihovny Kroměřížska z vlastnictví státu)

2/9 Zřízení věcných břemen

2/10 Prodloužení nájemní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových pro potřeby archivu

2/11 Změna usnesení – poskytnutí půjček na opravy obytných budov

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Žádost pana Josefa Opršala o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování

bezbariérového prostoru před domem č. pop. 143/10 v Kroměříži – Vážanech

3/2 Rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci dotací pro neziskový sektor

3/3 Žádosti o dofinancování projektu financovaných z prostředků MPSV ČR

3/4 Rozpočtový výhled města Kroměříže na roky 2009 až 2011

3/5 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2007

3/6 Rozpočet města Kroměříže na rok 2008

4. Různé

4/1 Vydání opatření obecné povahy č. 1/2007 – změna č. 1 územního plánu města

Kroměříže

4/2 Pořízení změny č. 4 územního plánu města Kroměříže

4/3 Zápis ze 7. jednání kontrolního výboru ZMK

17.00 hod – ocenění dárců krve

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Miloš Malý

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek