Upřesněný návrh programu XII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 15. listopadu 2007

| 09.11.2007 |

Upřesněný návrh programu XII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 15. listopadu 2007:

 

 

1. Zahájení

 

 

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

 

 

2/1 Prodej pozemku parc. č. 4991/2 v k. ú. Kroměříž pro Velkosklad s plasty s. r. o.

2/2 Prodej části pozemku parc. č. 1539/23 v k. ú. Kroměříž pro manžele Janouškovy

2/3 Prodej pozemku parc. č. 2353/22 v k. ú. Kroměříž pro firmu Frajt, s. r. o. Kroměříž

2/4 Prodej kabelových rozvodů NN do majetku E.ON Distribuce, a. s.

2/5 Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 121/1, 1134, 1178 v k. ú. Postoupky z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku města Kroměříže

2/6 Úplatné nabytí pozemků parc. č. 286/5, 286/8, 341/6 v k. ú. Postoupky

z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku města Kroměříže

2/7 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3744/5 v k. ú. Kroměříž

pro Ing. Bronislavu Vrbeckou

2/8 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 937/4 v k. ú. Kroměříž

pro manžele Šmerdovy

2/9 Zrušení usnesení č. XIV. ze XLIII. zasedání ZMK ze dne 19. 10. 2006

(směna pozemků mezi městem Kroměříž a MIRBAU, s. r. o., Kroměříž)

2/10 Změna kupní smlouvy o převodu vlastnictví bytu (manželé Lakatošovi)

2/11 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BKM/2460/2007

- BKMM

2/12 Zřízení věcných břemen

2/13 Změna usnesení – poskytnutí půjček na opravy obytných budov

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

 

 

3/1 Stanovisko města Kroměříže k žádosti o dotaci na opravu střechy zimního stadionu

3/2 Členění finančních prostředků v rámci dotací pro neziskový sektor

 

 

3/3 Žádost SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s. o změnu použití finančního příspěvku

 

 

3/4 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2007

 

 

3/5 Návrh rozpočtu města Kroměříže na rok 2008

 

 

4. Různé

 

 

4/1 Program regenerace MPR Kroměříž pro rok 2008

 

 

4/2 Program regenerace MPR Kroměříž pro roky 2008 – 2012

 

 

4/3 Udělení Pamětní medaile města Kroměříže p. RSDr. V. Lukovskému a

 

 

p. Mgr. Jiřímu Krásnému za 50 čestných dárcovství krve, JUDr. Josef Čech

 

 

- 100 čestných dárcovství krve

 

 

4/4 Veřejná zakázka: DD Kroměříž, rekonstrukce, přestavba bývalé budovy kasáren

 

 

- výběr dodavatele

 

 

4/5 Stanovisko města Kroměříže k žádosti firmy HELEMIK, s. r. o., Kroměříž

4/6 Situační zpráva o společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

 

 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 

 

6. Interpelace

 

 

7. Závěr

 

 

 

 

Mgr. Miloš Malý

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek