Upřesněný návrh programu XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 22. prosince 2011

| 16.12.2011 |

Upřesněný návrh programu XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 22. prosince 2011:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej části pozemku parc. č. 2714/7 v k. ú. Kroměříž pro RNDr. Marii Hrabalovou

2/2 Prodej části pozemku parc. č. 870/16 v k. ú. Kroměříž pro manžele Jitku

a Ing. Josefa Čeplovy

2/3 Prodej objektu vodojemu na parc. st. č. 269 a pozemků parc. st. č. 269 a parc. č. 491 v k. ú. Těšnovice pro VAK Kroměříž, a. s.

2/4 Změna v bodě XIV. v usnesení XXXIV. zasedání ZMK ve věci převodu jednotek v domě č. pop. 3346 v Kroměříži na ulici Talichova

2/5 Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 3381/4 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví

ČR – ÚZSVM

2/6 Zveřejnění záměru prodeje budovy č. pop. 476/1 na parc. st. č. 7268 na Hanáckém náměstí v Kroměříži

2/7 Podmínky výběrového řízení č. j. VŘ/Hl/2011/1 – prodej budovy č. pop. 476/1 na parc. st. č. 7268 na Hanáckém náměstí v Kroměříži

2/8 Zřízení věcných břemen

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu – realizace plavební komory Bělov

3/2 Dodatek č. 3 smlouvy Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu

3/3 Přijetí deklarace a zřízení řídícího týmu fair trade

3/4 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 4/2011

3/5 Dofinancování realizace projektu financovaného z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013

3/6 Dodatek ke zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže – převod majetku do správy

3/7 Bezúplatný převod majetku na Dům kultury v Kroměříži, p. o.

3/8 Rozpočtový výhled

3/9 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011

3/10 Rozpočet města Kroměříže na rok 2012

4. Různé

4/1 Návrh na udělení stříbrného Kroměřížského tolaru

4/2 Zpráva o činnosti výboru pro regeneraci MPR a pro rozvoj města

4/3 Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek