Upřesněný návrh programu XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 11. října 2007

| 05.10.2007 |

Upřesněný návrh programu XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 11. října 2007:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej pozemku parc. č. 2089/4 v k. ú. Kroměříž pro Lukrom Zlín, a. s.

2/2 Prodej pozemku parc. č. 113 v k. ú. Miňůvky pro p. Markétu Liškovou

2/3 Prodej části pozemku parc. č. 3736 v k. ú. Kroměříž na náměstí Míru

pro E.ON Distribuce

2/4 Prodej částí pozemků parc. č. 1582/2, 1582/115 a 3137 v k. ú. Kroměříž

pro manžele Pastorio

2/5 Prodej částí pozemku parc. č. 2353/1, 2353/50 v k. ú. Kroměříž pro firmu

Frajt, s. r. o. Kroměříž

2/6 Prodej pozemku parc. č. 484 v k. ú. Kroměříž pro Ing. Jana Zapletala

2/7 Nabytí pozemku parc. č. 389/3 v k. ú. Kroměříž z majetku p. Martina Krále

do majetku města Kroměříže

2/8 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Kroměříž

pro manžele Neumanovy

2/9 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1539/23 v k. ú. Kroměříž

pro manžele Januškovy

2/10 Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby (polní cesta Postoupky)

2/11 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – ČR, Ministerstvem vnitra

a městem Kroměříž

2/12 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – p. Květoslavou Honsovou,

p. Renátou Struminskou a městem Kroměříž

2/13 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – MUDr. Robertem Náplavou

a městem Kroměříž

2/14 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – manželi Vrzalovými a městem Kroměříž

2/15 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – manželi Pálkovými a městem Kroměříž

2/16 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami - Spoua Invest, s. r. o.

a městem Kroměříž

2/17 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – MUDr. Václavem

a MUDr. Pavlou Klímovými a městem Kroměříž

2/18 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Ing. Miroslavem Kurkou

a městem Kroměříž

2/19 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Danou a Mgr. Františkem Vejvodovými a městem Kroměříž

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Rozpočtová opatření

4. Různé

4/1 Návrh zadání pro vypracování změny č. 2 územního plánu města Kroměříže

4/2 Cyklostezka kolem Baťova kanálu l. – 3a. stavba. Smlouva o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Kroměříž a Povodím Moravy, s. p.

4/3 Zvýšení kapacity Školního klubu ZŠ Zachar, Kroměříž, s platností od

1. ledna 2008

4/4 Zvýšení kapacity Mateřské školy, Kroměříž, Spáčilova 3239, splatností od

1. září 2008

4/5 Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci

4/6 Zápis z 6. jednání kontrolního výboru ZMK

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Miloš Malý

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek