Upřesněný návrh programu VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 8. září 2011

| 02.09.2011 |

Upřesněný návrh programu VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 8. září 2011:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej pozemku parc. č. 604/285 v k. ú. Kroměříž pro manžele Silvii a Mgr. Michala Tupých

2/2 Prodej části pozemku parc. č. 400/1 v k. ú. Kroměříž na ulici Havlíčkova pro paní

Jaroslavu Bartončíkovou

2/3 Prodej částí pozemku parc. č. 2769/97 v k. ú. Kroměříž pro manžele Marii a RSDr. Jana Juříčkovy

2/4 Nabytí pozemku parc. č. 184/2 v k. ú. Trávník z vlastnictví pana Marka Stratila

2/5 Nabytí pozemku parc č 4817 a 4824 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví Pozemkového fondu ČR

2/6 Úplatné nabytí pozemku parc. č. 3381/4 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ÚZSVM

2/7 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1573/7 v k. ú. Kroměříž

2/8 Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Těšnovice pro Ovocnou školku Litenčice, spol. s r. o.

2/9 Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 893/5, parc. č. 3241 v k. ú. Kroměříž a parc. č. 693/44 a parc. č. 694 v k. ú. Vážany pro společnosti RS Trucks s. r. o., Otrokovice

2/10 Zveřejnění záměru prodeje, případně pronájmu pozemků parc. č. 161 a 162 v k. ú. Postoupky pro společnost Monsta Brno spol. s r. o.

2/11 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3148/2 v k. ú. Kroměříž pro společnost SEALL v. o. s.

2/12 Změna v bodě XIII. v usnesení z XXX. ZMK ze dne 1. 9. 2005

2/13 Zřízení věcných břemen

2/14 Změna subjektů ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Projekt „Digitalizace promítání v kině Nadsklepí v Kroměříži

3/2 Informace o průběhu stavby – Rekonstrukce kina Nadsklepí

3/3 Projekty města Kroměříže navazující na projekt Národního centra zahradní kultury v Kroměříži realizovaný Národním památkovým ústavem

3/4 Dofinancování realizace projektu financovaného z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007 – 2013

3/5 Zvýšení dotace pro Informační centrum Kroměříž

3/6 Projekt „Rozvoj plánování sociálních služeb v ORP Kroměříž“

3/7 Projekt „Sportovní hry seniorů – Kroměříž 2012“

3/8 Návrh MUDr. Richarda Kremla ve věci vyhlášení výběrového řízení na provozování MHD v Kroměříži

3/9 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011

-2-

4. Různé

4/1 Partnerství města Kroměříže v projektu „Genderový projekt – podpora

podnikání pro ženy s dětmi ve Zlínském kraji“

4/2 Partnerství města Kroměříže v projektu „Program poradenství, vzdělávání a získávání pracovních návyků osob se sluchovým postižením II“

4/3 Návrh na udělení Kroměřížských tolarů členům pěveckého sboru Moravští madrigalisté

4/4 Udělení čestného občanství města Kroměříže

4/5 Cena města Kroměříže 2011

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek