Upřesněný návrh programu III. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 21. prosince 2006

| 15.12.2006 |

Upřesněný návrh programu III. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 21. prosince 2006:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej pozemků parc. č. 1115/37, 1115/40, 1115/41 v k. ú. Kroměříž pro

manžele Klechovy

2/2 Prodej části pozemku parc. č. 481/1 v k. ú. Trávník pro pana Vladimíra

Minaříka

2/3 Prodej pozemku parc. č. 893/6 v k. ú. Kroměříž pro manžele Zavadilovy,

Ing. Hanáka, Ing. Čejku a Ing. Koláře

2/4 Prodej garáží na ulici Havlíčkova v Kroměříži

2/5 Nabytí pozemků a staveb v k. ú. Kroměříž z vlastnictví PMS Reality, a. s.

do vlastnictví města Kroměříže

2/6 Výjimka čerpání půjčky z prostředků nízkoúročeného úvěru poskytnutého

Státním fondem rozvoje bydlení městu Kroměříž v roce 2004 pro SBD

Svornost

2/7 Nabytí pozemku parc. č. 644/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví

p. Věry Butulové

2/8 Nabytí pozemku parc. stav. č. 587/2 v k. ú. Kroměříž z majetku ČR – Úřadu

pro zastupování státu ve věcech majetkových

2/9 Převod budov do správy Správy majetku města Kroměříže

2/10 Žádost o přerušení splácení úvěru u smluv o půjčce p. Šárce Talašové

2/11 Změna čerpání půjček z prostředků nízkoúročeného úvěru poskytnutého

Státním fondem rozvoje bydlení městu Kroměříž

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Ručení úvěru SFRB

3/2 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2006

3/3 Rozpočet města Kroměříže na rok 2007

4. Různé

4/1 Zvýšení pracovního úvazku místostarostky města MUDr. Jarmily Číhalové

4/2 Delegování zástupce ZMK na mimořádnou valnou hromadu VAK Kroměříž,

a. s.

4/3 Dodatek č. 1 k darovací smlouvě a dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce MŠ

Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace

4/4 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 5/2006 o místních poplatcích

4/5 Založení obecně prospěšné společnosti „Kroměřížská rozvojová kancelář,

o. p. s.“ a vymezení předmětu její činnosti

4/6 Udělení Pamětní medaile města Kroměříže dárcům krve

4/7 Jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže

4/8 Odměny neuvolněných členů Zastupitelstva města Kroměříže

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Miloš Malý

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek