Upřesněný návrh programu II. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 30. listopadu 2006

| 24.11.2006 |

Upřesněný návrh programu II. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 30. listopadu 2006:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej pozemku parc. č. 470/31 v k. ú. Trávník pro pana Doležala

2/2 Prodej pozemku parc. č. 2230/38 v k. ú. Kroměříž pro Biopas, s. r. o. Kroměříž

2/3 Nabytí pozemku parc. č. 553/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže z majetku

p. Bečicové, p. Grmelové, p. Večerkové, manželů Adamcových a manželů

Jurtíkových

2/4 Nabytí pozemku parc. č. 2402/26 – zahrada v k. ú. Kroměříž, Horní Zahrady

z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

2/5 Nabytí části pozemků parc. č. 4898 a 3186/2 v k. ú. Kroměříž z majetku

ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

2/6 Zrušení bodu XVIII. v usnesení z XXXVII. zasedání ZMK ze dne 6. 4. 2006,

nabytí Knihovny Kroměřížska

2/7 Zrušení usnesení části 3. v bodě XV. z XIV. zasedání ZMK ze dne 29. 1. 2004,

nabytí části pozemku parc. č. 591 v k. ú. Vážany u Kroměříže

2/8 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 977/7 v k. ú. Kroměříž

na Slovanském náměstí

2/9 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 667/1 v k. ú. Vážany

u Kroměříže pro pana Liboslava Lichnovského

2/10 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 799/3 v k. ú. Kroměříž

pro pana Mareše

2/11 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 481/2 v k. ú. Kroměříž

pro manžele Bradovy

2/12 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 222/1 v k. ú. Drahlov pro manžele

Hanákovy

2/13 Zveřejnění záměru prodeje pozemku aprc. č. 65 v k. ú. Hradisko pro manžele

Humpolíkovi

2/14 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami VAK Kroměříž, a. s.

a městem Kroměříž

2/15 Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami Marii Knolovou a Evženii

Kyjovskou a městem Kroměříž

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2006

3/2 Dohoda mezi městem Kroměříž a p. Lenkou Pipkovou o úhradě účelně

vynaložených nákladů spojených s léčením nezletilého Filipa Pipky

3/3 Návrh rozpočtu města Kroměříže na rok 2007

4. Různé

4/1 Navýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

4/2 Návrh postupu ve věci VAK Kroměříž, a. s.

4/3 Pověření Mgr. Petra Sedláčka řízením Městské policie Kroměříž

4/4 Program regenerace MPR Kroměříž pro rok 2007

4/5 Jednací řád finančního výboru ZMK

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Miloš Malý

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek