Projekt MAP pomáhá školám dosáhnout na evropské dotace

| 16.12.2021 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Projekt MAP II Kroměříž – Místní akční plán obce s rozšířenou působností Kroměříž (dále MAP) – se primárně věnuje plánování, rozvíjení a podpoře vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Je do něho zapojeno šest desítek škol a školských organizací z regionu. „Jak již název napovídá, projekt navazuje na MAP I – podpoře vzdělávání se tedy věnuje již pět let,“ poznamenala místostarostka Daniela Hebnarová.

MAP rovněž plní funkci prostředníka mezi školami a operačními programy EU, respektive dotačními tituly. Sbírá investiční záměry od jednotlivých školských zařízení. Komunikuje se zájemci o dotace, školami i s jejich zřizovateli, kteří se na spolufinancování projektů musí podílet. Díky evidenci investičních záměrů ze strany MAP, získávají poskytovatelé dotací (například evropské fondy či ministerstvo školství) potřebné informace o žadatelích a záměrech, finančním zajištění a připravenosti investic.

„V posledních měsících probíhala intenzivní komunikace realizačního týmu projektu MAP se školami na území obce s rozšířenou působností Kroměříž, jejímž cílem byla mimo jiné právě aktualizace a kompletace přehledu investičních záměrů, na které by školy v období 2021–2027 chtěly čerpat finance z fondů EU,“ uvedla Jitka Kuzmínová, projektová manažerka radničního odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

V polovině prosince se pak uskutečnilo setkání řídícího výboru MAP, které schválilo aktualizovanou dokumentaci projektu včetně právě výše zmíněného seznamu investičních priorit základních a mateřských škol a organizací neformálního vzdělávání v regionu. Tento seznam bude zveřejněný na webu ministerstva pro místní rozvoj, což je jednou z podmínek pro čerpání financí z chystaných výzev v programovém období 2021–2027 – především z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie (IROP), ale i z dalších dotačních programů.

V minulých letech realizovala řada základních i mateřských škol mnohdy finančně náročné investiční akce. Za zmínku stojí například projekt Škola pro všechny – věda hrou, díky němuž byly ve čtyřech kroměřížských základních školách opraveny a následně vybaveny technologiemi odborné učebny (například skleník a odborná přírodovědná učebna v ZŠ U Sýpek) a zároveň také řešil bezbariérovost a dosažitelnost výuky pro handicapované (v ZŠ Oskol). Také na tuto dotaci z programu IROP město Kroměříž dosáhlo díky tomu, že záměr byl avizovaný v dokumentech projektu MAP.

Město Kroměříž by v projektu rádo pokračovalo i nadále. „Od 1. července 2022 by na MAP II měl navázat MAP III, o jehož realizaci se Kroměříž uchází,“ uzavřela Kuzmínová.

Projekt  Místní akční plán ORP Kroměříž II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596, je spolufinancován EU.

Sdílejte článek

Tisknout článek