Program regenerace městské památkové rezervace pomáhá při opravách a údržbě kulturních památek

| 22.09.2023 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Město Kroměříž si v letošním roce připomíná 760 let trvající historii, byť coby tržní osada Kroměříž vznikla mnohem dříve. Pro návštěvníky je atraktivní především díky zámku v majetku Arcibiskupství olomouckého a zámeckých zahrad – Podzámecké, rovněž v majetku církve, a Květné, jejímž majitelem je stát. Město je ale zajímavé také díky historickému centru, jehož podobu výrazněji neproměnil rozvoj ani dějinné události. Jádro města historicky sevřené hradbami včetně zámku i zahrad (přičemž zahrada Květná vznikla vně hradeb) je od roku 1978 městskou památkovou rezervací. V létě 1992 se pak Kroměříž připojila do Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón (MPR a MPZ). S ohledem na zachování a záchranu či obnovu památkových hodnot města a je připravován vždy v pětiletých cyklech na dané období. „Program regenerace městské památkové rezervace určuje směr, kterým se město bude nadále vyvíjet tak, aby plnilo své funkce s ohledem na soukromé i veřejné zájmy obyvatel. Díky „Programu“ by měly být zachráněny a obnoveny významné kulturní památky, včetně kvalitního urbanistického a architektonického řešení především centrální části města,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný. Aktuální program regenerace kroměřížských památek je připravený na roky 2023–2027.

Podpora státu a pomoc radnice při opravách kulturních památek

Majitelé památek v kroměřížské městské památkové rezervaci – ať už je to město, církev či právnické nebo fyzické osoby – mohou při opravě, rekonstrukci nebo restaurování kulturní památky získat finanční podporu z dotačního Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR. Tento program je určen pro vlastníky nemovitých kulturních památek a jejich součástí pevně spojených se stavbou nacházejících se na území památkové rezervace nebo zóny. Návod, jakým způsobem je možné požádat a potažmo získat zmíněnou dotaci, najdou zájemci na webu města Kroměříže www.mesto-km.cz v horní liště v sekci s názvem MPR nebo přímo na odkazu https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/program-regenerace-mpr/. Součástí této sekce je také podrobný návod, jak postupovat při opravě, rekonstrukci, či restaurování kulturní památky. 

Dlouhodobé postupné práce i jednorázové opravy

Kroměřížská radnice se některým památkám v centru v majetku města věnuje dlouhodobě a na jejich rekonstrukci pracuje postupně (Kanovnické domy nebo budova kina Nadsklepí), jiné nechá opravit kompletně v rámci jednorázového stavebního či restaurátorského zásahu (například morové sloupy na Riegrově a Velkém náměstí). Záleží na připravenosti projektu, na rozsahu prací, a především na finanční náročnosti a možnosti získání finanční podpory jak z Programu regenerace MPR, tak i z jiných dotačních titulů, na něž se snaží dosáhnout. 

Kanovnické domy v Jánské ulici

Komplex barokních staveb postavený na přelomu 17. a 18. století patří k nejhodnotnějším architektonickým celkům v rámci kroměřížské městské památkové rezervace. Vybudovány byly na popud biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna architektem a inženýrem Pietrem Giovanni Tencallou. Ve druhé polovině 20. století byly budovy nešetrně zrekonstruovány. V pěti navzájem propojených domech sídlí nyní ZUŠ Kroměříž. Komplex Kanovnických domů prochází postupnou opravou od roku 2020. Jako první byly provedeny sanační úpravy – odvlhčení sklepních prostor domů, které obnášelo ruční otlučení stávajících omítek stěn a stropů až na konstrukce stěn a stropů. V roce 2022 provedla odborná forma repasi oken a dveří. V současné době probíhá restaurování kamenných portálů jednotlivých vstupů. Byl proveden také georadarový průzkum ve dvoře vedoucí k možným nálezům původních studní, následovalo jednání s památkovou péčí, hloubení, archeologický průzkum a čištění v roce 2022 a v letošním roce pak proběhla rekonstrukce kanalizace. Momentálně se připravuje oprava dvorního traktu v Pilařově ulici a oprava soklů jednotlivých domů. Zpracované jsou studie revitalizace nádvoří a restaurátorský záměr na obnovu původních vstupních dřevěných dveří objektu č. p. 31.

Kino Nadsklepí na Milíčově náměstí

Budova Nadsklepí byla postavena v letech 1868-1870 nad sklepy s lednicemi právovárečných měšťanů. Později tu vznikly i hostinské prostory a velký divadelní sál, který od počátku sloužil k pořádání koncertů, divadelních představení a bálů. Od roku 1919 se tu začala konat také filmová představení, od roku 1968 tu sídlí stálé kino Nadsklepí a momentálně slouží objekt jako multifunkční zařízení. Postupná záchrana této významné kulturní památky začala vyhotovením stavebně historického a technického průzkumu, které byly podkladem pro zpracování investičního záměru a dalších stupňů projektové dokumentace. Samotná rekonstrukce začala v roce 2020 sanačními pracemi ve sklepních prostorech – otlučením stávajících omítek stěn a kleneb a vytvořením odvodňovacího kanálku, zároveň byly zhotoveny podpůrné konstrukce v některých místech sklepních prostor. V roce 2021 následovala instalace dočasné elektroosmózy, která by měla postupně snížit vlhkost zdiva suterénních prostor objektu a práce vedoucí k odstranění případných plísní a dřevokazných hub, například úprava střešních svodů a ozónifikace sklepních prostor. V roce 2022 nechalo město zrestaurovat kovářské prvky na objektu Nadsklepí – dvojici lamp na parapetních zídkách schodiště a nýtované zábradlí bočního schodiště. Vloni také byla zpracována stavební dokumentace řešící statické zajištění krovu a zděných konstrukcí, výměnu střešní krytiny, sanaci vlhkého zdiva v návaznosti na další činnosti a oblasti, jako jsou kanalizace, větrání a podobně, opravu fasády a úpravu venkovní kanalizace a kanalizační přípojky. V současné době se hledají dotační tituly, které by snížily náklady města na náročné opravy.

Morový sloup se sochou Panny Marie na Velkém náměstí

Dominantu Velkého náměstí – barokní morový sloup – pořídili měšťané s přispěním biskupa Karla na památku odvrácení morové epidemie roku 1680. Na vrcholu sloupu stojí socha Panny Marie s Ježíškem, spodní část stavby zdobí sochy čtyř svatých: Václava, Mořice, Floriána a Rocha. Restaurátorské práce na sloupu financované městem Kroměříží a dotačním Programem regenerace MPR a MPZ započaly v období pandemie koronaviru. Po očištění a novém pozlacení sochy Panny Marie v roce 2020 bylo v roce 2021 provedeno restaurování soch světců a architektury celého sloupu. Doplněný záměr umožnil rovněž restaurování kovového oplocení, lamp v rozích oplocení a kovových atributů světců se zlacenými prvky. Rekonstrukce sochy Panny Marie uspěla v soutěži Památka roku 2020, kde zvítězila v krajském kole v kategorii oprav do dvou milionů korun.

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí

Ve stejné soutěži o rok později uspěla (a získala 1. místo v krajském kole a nominaci do kola celostátního) také výrazně nákladnější rekonstrukce sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice. Jedná se o významnou 12 metrů vysokou sochařskou památku vrcholně barokní tvorby Jana Sturmera zhotovenou z pískovce v letech 1724 až 1726. Památka byla obnovena restaurátory v průběhu roku 2021. Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí v Kroměříži prošel restaurátorským zásahem v daleko větším rozsahu, než se původně předpokládalo. Byla demontována celá sochařská výzdoba včetně vrcholového sousoší Krista a Boha byly převezeny do restaurátorských dílen. Zrestaurován byl i samotný sloup a další prvky, z nichž některé musely být nově vyrobeny.  

Restaurované památky v majetku církve a soukromých subjektů

Program regenerace MPR a MPZ se finančně podílí rovněž na opravách památek v majetku církve nebo fyzických a právnických osob. Dotační peníze pomáhají – mimo jiné – s postupným restaurováním vitrážových oken v kostele sv. Mořice a církev získala v minulých letech finanční podporu od ministerstva kultury také třeba na sanace zdiva a omítek kostela sv. Jana Křtitele. Díky dotaci z programu regenerace byla rovněž opravena atika na domě na rohu Kovářské ulice a Velkého náměstí (Hotel U Zlatého kohouta) včetně renovace čtyř soch symbolizujících umělecké obory Architekturu, Malířství, Sochařství a Hudbu a obnovy schodiště do loubí domu. Dotační prostředky byly přiděleny též na opravu a restaurování štukových prvků fasády a truhlářských výrobků domu č. p. 55 v ulici Vodní. V minulém roce byla opravena uliční fasáda měšťanského knížecího domu Na Sladovnách 1492/8.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek