MAPujeme potřeby škol v ORP Kroměříž

| 02.12.2016 |

Tiskové zprávy

Kdyby bylo v českém středoškolském prostředí zvykem nošení školní uniformy, připadali bychom si v historickém centru Kroměříže trochu jako v Oxfordu. I bez těchto důkazů však všichni víme, proč se Kroměříži přezdívá Hanácké Athény. Důvodem je velké množství škol a s tím spojená vysoká míra vzdělanosti.

Není tedy divu, že se Obec s rozšířenou působností (ORP) Kroměříž, zahrnující 46 měst a obcí, přihlásila do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projektů MAP (Místní akční plán), zaměřených na strategické plánování, zkvalitňování a podporu vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Jeho realizátorem je Město Kroměříž, jmenovitě Odbor rozvoje města a Odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž“, se začal realizovat 1. září 2016. Tomu však předcházelo jednání a následný souhlas téměř šedesáti institucí, tedy jejich ředitelů a zřizovatelů s účastí v MAP. 

Podařilo se také navázat úzkou spolupráci se dvěma místními akčními skupinami, konkrétně Jižní Haná o. p. s. a Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s. 

Následně Rada města Kroměříž schválila osmnáctičlenný Řídící výbor.  Jednotliví členové reprezentují jednak poskytovatele předškolního, základního a volnočasového vzdělávání v celém regionu, dále zřizovatele těchto subjektů, ale také zástupce kraje i krajského akčního plánu, místních akčních skupin a rodičů.

Řídící výbor na svém prvním jednání 4. října 2016 jmenoval tři pracovní skupiny, stanovil dílčí úkoly a společná práce v území mohla začít. Prvním hmatatelným naplněním principu spolupráce bylo zpracování SWOT analýz. Vzhledem k rozsáhlosti území a snaze minimalizovat náklady a časovou zátěž jednotlivých účastníků byly SWOT analýzy řešeny souběžně ve třech pomyslných spádových centrech, tedy v Těšánkách, Hulíně a v Kroměříži. Celková účast 54 ředitelů, pedagogů a zřizovatelů a zejména jejich pracovní nasazení potvrdilo společnou potřebu problémy definovat a hledat řešení.

Následně byly bohaté podkladové materiály realizačním týmem zkompletovány a zaslány zpět všem jejich tvůrcům k okomentování a doplnění. Současně byly diskutovávány rýsující se priority a cíle území a konfrontovány se zamýšlenými projektovými záměry jednotlivých zařízení.  Ukázalo se, že přes svoji rozmanitost mají subjekty vzdělávání v území mnoho společných problémů a témat.  K těmto tématům byly diskutovány a formulovány nástroje řešení v podobě priorit, cílů a aktivit. 

Všechny zmiňované podklady byly zpracovány do finálního materiálu s názvem Strategický rámec, který schválil Řídící výbor MAP Kroměříž na svém druhém jednání 22. listopadu 2016.

Tím ovšem práce projektu MAP nekončí. Vše, co se bude pod hlavičkou MAP konat v následujících měsících až do konce realizace projektu v červnu 2018, ale doufejme, že i následně, bude směřovat k společně stanovené vizi (neboli světélku na konci tunelu), kterou si dovoluji závěrem připojit:

ORP Kroměříž, je prostorem, kde vzdělávání v mateřských i základních školách, stejně jako v dalších vzdělávacích institucích, probíhá ve vzájemné souhře a spolupráci. Jsou s rozmyslem vytvářeny prostorové, materiální i intelektuální předpoklady pro kvalitní výuku, rozvoj spolupráce v komunitě a individuální přístup k žákům. Spolupracující síť všech typů zařízení využívá nejen infrastrukturu, ale rovněž získávané znalosti a zkušenosti tak, aby docházelo k přirozenému, rovnoměrnému a udržitelnému rozvoji v celé šíři spektra vzdělávání v území. Žáci pod společným vedením rodičů a pedagogů přebírají odpovědnost za své vzdělávání a uplatnění v životě.

Připravila: Ing. Eliška Pifková
                  koordinátor a vedoucí odborného týmu MAP Kroměříž


Sdílejte článek

Tisknout článek