Koalice představuje programové prohlášení na období 2022-2026

| 22.11.2022 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Koalice na kroměřížské radnici, kterou tvoří ANO 2011, KDU-ČSL a nezávislí, Zdravé Kroměřížsko, ČSSD a nezávislé osobnosti, ODS a OK občané Kroměříže, představuje programové prohlášení na volební období 2022-2026. „Promítly se do něj priority jednotlivých koaličních partnerů. Kromě velkých investic, které přesáhnou volební období, obsahuje programové prohlášení i méně nákladné záměry, které přispějí k lepšímu životu Kroměřížanů. Z priorit zmíním moderní plavecký bazén a sportovní halu. Chceme také posílit energetickou soběstačnost města, vybudovat cyklostezky, řešit parkování i bydlení, rozšiřovat zeleň i počet míst pro děti v mateřských školách,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO 2011). Koalice se v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu opírá o 17 hlasů.

Programové prohlášení

 

koaličních partnerů ve vedení města Kroměříže – ANO 2011, KDU-ČSL a nezávislí, Zdravé Kroměřížsko, ČSSD a nezávislé osobnosti, ODS a OK občané Kroměříže – na volební období 2022 až 2026.


I.
Prohlášení vyjadřuje vůli naší široké koalice, která chce usilovat o dlouhodobý a promyšlený rozvoj města Kroměříže a být oporou jeho obyvatelům. Opírá se o bezpečné průniky v programech, ale také o to, že všichni v našem městě žijeme rádi. Chceme ho řídit srozumitelně a transparentně. V komunikaci uvnitř radnice i vůči občanům chceme podpořit tvořivou práci i zásadní hodnoty, k nimž patří slušnost, spolupráce, odbornost a vzájemný respekt.


Hodláme nejen navazovat na dobrou práci svých předchůdců, ale také s odvahou a energií hledat nové směry, které umožní, aby se unikátní historie města přirozeně propojovala s dobrými službami a moderním životem kroměřížské komunity.


Žijeme v nevyzpytatelné době, v níž je obtížné najít jistotu. Musíme být schopni reagovat na nenadálé změny a postarat se v rámci svých kompetencí o to, abychom město provedli všemi náročnými situacemi. Současně musíme mít odvahu nastartovat dlouhodobé rozvojové aktivity, které budou ke svému naplnění vyžadovat mnohaletou práci a úsilí našeho, ale i budoucích zastupitelstev.


Kromě oblastí, jejichž rozvoj považujeme za zásadní a zabýváme se jimi v samostatných částech tohoto prohlášení, je nutné zmínit i důležitá průřezová témata. Chceme pro Kroměříž maximálně využívat vícezdrojové financování a dostupné dotace pro financování investic i činností, které přinesou Kroměřížanům užitek. Dotacemi chceme také podpořit rozvoj sociálních služeb a v neposlední řadě chceme zásadním způsobem podpořit cestovní ruch. Ve městě také chceme využívat nové technologické možnosti a chytré inovace všude tam, kde to bude užitečné.

 
II.

 

II. A – Otevřená komunikace a společné řízení města


Dobrou komunikaci a péči o občany města považujeme za svůj stěžejní úkol. Chceme, aby mezi radnicí a všemi skupinami obyvatel proudily informace transparentním a otevřeným způsobem. Využijeme k tomu všechny vhodné nástroje, ať už se jedná o veřejná fóra či diskuse o důležitých projektech. Pro šíření informací o městě budeme využívat Kroměřížský zpravodaj, modernizované webové stránky a aplikace pro mobilní zařízení. Umožníme občanům participaci na rozpočtu města, ale zaměříme se také na digitalizaci a zajištění kybernetické bezpečnosti úřadu.


Budeme se setkávat s podnikateli a věnovat se jejich potřebám a potřebám všech skupin obyvatel. V ulicích města budou občané častěji potkávat městské strážníky. Zajistíme spolupráci města s organizacemi zaměřujícími se na prevenci kriminality, protidrogové aktivity a nízkoprahová zařízení pro vyloučené lokality.


Kroměřížský městský úřad musí pracovat odborně, rychle a otevřeně.  Zaměříme se na profesionální veřejnou správu moderního střihu a také na efektivní fungování stavebního úřadu. Budeme úzce spolupracovat s osadními výbory, které reprezentují potřeby obyvatel místních částí.

 

II. B – Oblast významných rozvojových aktivit


Budoucí rozvoj města je do značné míry spojen s dobrým plánováním. Naši předchůdci nám předali rozpracovaný územní plán, budeme tedy jeho dokončení věnovat soustředěnou pozornost. Pokud jde o konkrétní investiční akce, plně se soustředíme na vybudování nové sportovní haly, která Kroměříži dlouhodobě chybí. Chceme se věnovat také celkovému posunu v infrastruktuře pro sport – město potřebuje moderní plavecký bazén, pozornost si zaslouží také zimní a fotbalový stadion.  Dlouhodobým úkolem a naší povinností je také hledání cest ke snižování energetické náročnosti městských budov včetně zpracování celé energetické koncepce a komunitního propojení subjektů.


Rozvojové aktivity musí zahrnovat i další akce, k nimž patří zahájení přípravy rekonstrukce smuteční síně, dořešení útulku pro kočky, modernizace Knihovny Kroměřížska či obnova veřejných prostranství a řada dalších aktivit.

 

II. C – Oblast dopravy


Město Kroměříž potřebuje udržet rovnováhu mezi stoupajícími nároky na rychlost a pružnost dopravy a zachováním města jako prostoru pro setkávání lidí a přirozený život komunity. Zaměříme se na snížení dopravní zátěže a řešení parkování v centru města, stejně jako na rozšíření příležitostí k parkování na sídlištích. S tématem parkování je úzce spojena podpora městské hromadné dopravy, která může městu významně odlehčit od osobních aut. Podobnou roli naplní také podpora bezmotorové dopravy. Zde se zaměříme zejména na zajištění bezpečného pohybu cyklistů mezi Kroměříží a Postoupkami, ale také na bezmotorovou dopravu směrem z Kroměříže do Kotojed a Vážan. Budeme dále pokračovat v opravách a zlepšování stavu chodníků a místních komunikací. Bezpečnost chodců podpoří také modernizace a budování nových přechodů pro chodce.

 

II. D – Oblast sociálních věcí a zdravotnictví


Budeme pečlivě sledovat přístup Zlínského kraje ke zdravotnictví jako celku, tak, aby naši občané měli k dispozici kvalitní zdravotní péči v místní nemocnici. Naši krajští zastupitelé se na tuto oblast zaměří stejně jako na sledování způsobu, jakým Zlínský kraj podporuje rovnoměrný rozvoj sociálních služeb. Potřebujeme, aby byly v Kroměříži k dispozici dobře fungující zdravotní a sociální služby, které mají přiměřenou kapacitu. Podpoříme jejich spolupráci tak, aby účinně pomáhaly občanům všech generací. Zasadíme se o podporu terénních služeb tak, aby občané mohli zůstávat v pohodlí svých domovů.


Budeme usilovat o to, aby mohli mladí lidé a rodiny využívat startovací byty a abychom zvyšovali kapacitu bytů pro seniory.  Zajistíme také vybudování nového chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením.
Připravíme komunitní centrum, do činnosti města zapojíme Radu seniorů a oživíme myšlenku rodinných pasů. Chceme, aby si v Kroměříži mohl najít práci opravdu každý, kdo o to stojí, proto podpoříme záměr založení sociálního podniku. Vzniknou tak pracovní místa pro osoby, které mají na volném pracovním trhu problém s uplatněním vzhledem k závažným zdravotním nebo sociálním omezením.

 

II. E – Životní prostředí


Do volebního období vstupujeme v době energetické krize. Budeme se tedy pečlivě věnovat hledání cest k energeticky efektivním řešením ve všech oblastech, na které má město vliv. Podpoříme revitalizaci oblastí u Bágráku a na Barbořině, stejně jako rozšiřování zeleně ve městě i jeho místních částech a zasadíme se o efektivní údržbu veřejné zeleně, zlepšení kvality a odbornosti v péči o ni a dále o udržení ploch veřejné zeleně. Podpoříme zlepšování v oblasti třídění odpadu, zajistíme modernizaci koncepce odpadového hospodaření města a zlepšíme využívání biologického odpadu. V reakci na náročnou ekonomickou situaci zrušíme platbu za odpady pro děti do 6 let.


II. F – Podpora sportu a aktivního trávení volného času


Kromě výše zmíněných zásadních investic se chceme věnovat podpoře sportu prostřednictvím zlepšování stavu sportovišť, volnočasových areálů a dětských hřišť. Musíme se rovněž zaměřit na to, aby naše letní koupaliště Bajda bylo moderním a zajímavým místem pro příjemné trávení volného času.

 

II. G – Kultura a cestovní ruch


Kroměříž je kulturní město, ve kterém vzhledem k jeho atraktivní historii i poloze hraje velmi důležitou roli cestovní ruch. Budeme se dobře starat o historické centrum města. Zasadíme se o zlepšení spolupráce subjektů, které v oblastech kultury a cestovního ruchu působí. Pomůžeme jim, aby mohly lépe komunikovat, koordinovat své aktivity a vzájemně se podporovat ve prospěch našeho města. Podpoříme kulturu na vysoké úrovni, ale také kulturu lokální a folklór. Budeme podporovat další rozvoj Baťova kanálu.

 

II. H – Školství


Kroměříž může být právem hrdá na kvalitní vzdělávací možnosti. Budeme se o síť škol dobře starat a nadále investovat do jejich modernizace a dobrého vybavení a modernizace výukového zázemí. Zavedeme širší zapojení škol do projektů včetně mezinárodních, aktivní využívání grantových a dotačních příležitostí. Navýšíme možnosti vzdělávání malých dětí a péče o ně prostřednictvím zvýšení kapacity mateřských škol a podporou zakládání a provozu dětských skupin.

 

III.


Závěrem tohoto dokumentu prohlašujeme, že uděláme maximum pro to, aby město, jehož řízení nám naši spoluobčané ve volbách svěřili, bylo městem, v němž budeme všichni moci žít aktivně, spokojeně a bezpečně, městem, kde bude možné využívat kvalitní infrastrukturu a služby a setkávat se s ostatními obyvateli i návštěvníky v inspirujícím, živém prostředí.

Sdílejte článek

Tisknout článek