Akcionářská dohoda zajistí obcím Kroměřížska dlouhodobou kontrolu nad společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

| 12.10.2016 |

Tiskové zprávy

Města Kroměříž, Morkovice-Slížany a obce Dřínov a Zborovice, podepsaly dlouho připravovanou akcionářskou dohodu týkající se správy společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. (VAK Kroměříž). Tato dohoda akcionářům zajišťuje udržení více než 50% majority ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. na dobu 30 let.

Obce a města Kroměřížska se léta potýkaly s útoky soukromých investorů, kteří projevovali enormní zájem o získání majoritního podílu ve VAK Kroměříž. Jak ukazují příklady řady jiných měst či regionů, soukromí investoři ovládli vodohospodářské společnosti primárně s cílem maximalizace zisku. Proto mají v současnosti oblasti se soukromými vlastníky vodovodních a kanalizačních sítí vyšší ceny vodného a stočného, aniž by však tyto společnosti vynakládaly odpovídající investice do vodohospodářské infrastruktury.

Uzavřením akcionářské dohody dochází k zajištění dlouhodobé stabilní spolupráce mezi obcemi za účelem udržení majoritního postavení obcí ve společnosti, zajištění sociálně únosné ceny vodného a stočného pro občany a firmy i řádné správy ve VAK Kroměříž. Dohoda dále počítá s udržením maximální míry investic do vodohospodářské infrastruktury, s optimálním využitím existujících dotačních titulů. A v neposlední řadě také s udržením zaměstnanosti, včetně kvalifikovaných pracovních míst, na Kroměřížsku.  
Jedná se o významný dokument, který ve svých důsledcích stabilizuje situaci ve VAK Kroměříž, přispěje k hospodářskému rozvoji na Kroměřížsku a zabrání převodu akcií VAK Kroměříž do rukou soukromých investorů.

Dohoda výslovně upravuje spolupráci obcí při řešení klíčových otázek, jako jsou závazná pravidla pro nabytí a převody akcií a práv spojených s akciemi a předkupní práva mezi obcemi, obsazení orgánů a řízení VAK Kroměříž, investice a další.

Zároveň však dohoda nijak nepoškozuje ostatní akcionáře VAK Kroměříž, kteří nebudou jejími účastníky. Stále platí, že společnost bude pokračovat v ekonomickém provozu s přijatelným ziskem na úrovni zisku minulých let, který bude vyplácen formou dividend všem akcionářům za neustálého udržování nebo dokonce zvyšování hodnoty majetku společnosti VAK Kroměříž.

Dohoda je koncipována jako otevřená. Účastníky dohody se kromě čtyř zakládajících obcí mohou v budoucnu stát i další obce, které projeví zájem se do spolupráce zapojit a budou mít plná neomezená práva ke svým akciím.

VAK Kroměříž poskytuje vodohospodářské služby na Kroměřížsku a v městysu Nezamyslice na Prostějovsku. Celkem obhospodařuje více jak 600 km vodovodního a 300 km odpadového potrubí a zásobuje vodou více než 100.000 lidí.

V současné době je cena vodného a stočného 73,44 Kč za m3 vody (včetně DPH), přičemž se jedná o jednu z nejnižších cen v rámci regionu. Více o cenách vodného a stočného viz www.sovak.cz/cena-vody/2016.

V případě dalších dotazů je možno kontaktovat:

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže
email: jaroslav.nemec@mesto-kromeriz.cz
tel: 607 004 459 (mobil)

Mgr. Pavel Horák
starosta města Morkovice - Slížany
email: starosta@morkovice-slizany.cz
tel: 602 511 476 (mobil)

Miroslav Štěpánek
starosta obce Dřínov
email: starostadrinov@seznam.cz
tel: 734 314 272 (mobil)

Jaromír Kunc
starosta obce Zborovice
email: obeczborovice@c-box.cz
tel: 725 121 275 (mobil)

Sdílejte článek

Tisknout článek