Stížnost kroměřížské radnice na pořad ČT Nedej se

| 16.10.2009 |

Kroměřížská radnice zaslala stížnost Radě České televize na pořad Nedej se z 16. 9. 2009 www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se. Město Kroměříž zde posloužilo jako příklad necitlivého zacházení se zemědělským půdním fondem a jako příklad úřadu, který se účelově zbavil svého zaměstnance kvůli údajné podnikatelské lobby. Tato vážná nařčení padla z úst paní Mgr. Ley Piskovské, bývalé pracovnice kroměřížského odboru životního prostředí i z úst moderátorky pořadu. Ponecháme stranou osobní názor paní Piskovské na důvody její výpovědi, která je nyní předmětem soudního řízení a předpokládáme, že verdikt stále ještě leží na bedrech soudu, nikoliv České televize. Co však nelze přejít bez povšimnutí, jsou nepravdivé informace, které v pořadu paní Piskovská uvedla a které se nikdo z tvůrců pořadu nenamáhal ověřit. Přestože se již Rada České televize naší stížností zabývá, je povinností radnice uvést odvysílané výroky na pravou míru.

 

1. Mgr. Piskovská v 1:15 min. pořadu tvrdí:

„Tady vidíte ukládání netříděných odpadů na ostatní plochu, která je ale ve skutečnosti, v realitě orná půda, ornice. Tady probíhá skrytí ornice, je to kvalitní půda a to, co se tady děje, se děje úplně mimo stavební povolení.“

Daný pozemek je definován jako ostatní plocha, „i ve skutečnosti“. Nejedná se o ornou půdu, což ve stížnosti dokládáme výpisem z katastru nemovitostí. Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v § 1, odst. 2 přesně definuje, co je zemědělská půda. „Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.“ V případě zmíněné lokality jde o bývalý vojenský prostor se zbytky staveb a zpevněnými plochami definovaný jako ostatní plocha, k níž Státní správa zemědělského půdního fondu není příslušná se vyjadřovat, neboť se nejedná o zemědělský půdní fond. Tvrzení, že se zde ničí ornice a tedy kvalitní půda, je lživé. Dalším nepravdivým údajem je tvrzení, že se jedná o ukládání netříděných odpadů. Stavební firma tuto ostatní plochu využívá k dočasnému deponování zeminy, sutiny, štěrku a kameniva na další stavby, což je na ostatní ploše možné a není třeba k tomu mít stavební povolení.

 

2. Mgr. Piskovská v 1:53 min. pořadu tvrdí:

„Tento záměr je satelitní městečko o 98 – 122 rodinných domcích v lokalitě, která není ošetřena územním plánem asi o výměře 13 ha, která by spadala jednoznačně pod posouzení EIA podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí …..“

Toto tvrzení je další nepravdou. Záměr výstavby skupiny rodinných domů Zastupitelstvo města Kroměříže dne 29. 1. 2009 neschválilo. Návrh na výstavbu rodinných domů sice v návrhu změny č. 3 územního plánu zahrnut byl, ale na základě záporného stanoviska odboru ŽP a odboru rozvoje města zastupitelé tuto lokalitu vyňali, platný územní plán výstavbu rodinných domů v dané lokalitě neumožňuje, což Mgr. Piskovská jakožto tehdejší zaměstnanec městského úřadu zcela jistě ví. Letos v srpnu podnikatel učinil další pokus o změnu územního plánu, tentokrát za účelem výstavby jednoho rodinného domu pro svou osobu, žádost byla dne 10. 9. 2009 usnesením zastupitelstva opět zamítnuta, protože se jedná o lokalitu bez návaznosti na další zástavbu.

 

3. Redaktorka v 3:23 min. pořadu říká:

„Poté, co pracovníci z útvaru zemědělského půdního fondu odmítli přizpůsobovat ochranu půdy podnikatelským záměrům, vedení úřadu donutilo k odchodu šéfa odboru životního prostředí, který zájmy svého resortu hájil,“

Pracovní poměr skončil bývalému vedoucímu odboru životního prostředí Ing. Tomáši Chutnému odchodem do starobního důchodu. Do důchodu měl přitom dle dosaženého věku nastoupit již před rokem, ale smlouva mu byla prodloužena, což by asi vedení radnice neudělalo, kdyby se ho chtělo účelově zbavit. Alarmující je, že podrobné informace o odchodu Mgr. Piskovské a Ing. Chutného poskytl na kameru tiskový mluvčí radnice redaktorce/režisérce pořadu Ing. Soni Göblové dne 5. 5. 2009. Zřejmě se však tyto informace nehodily do připraveného scénáře a nebylo tedy nutné s nimi diváky zatěžovat. Pro zdání objektivity pak stačilo vystřihnout z cca 4 minutové nahrávky mluvčího nic neříkající několikavteřinový výrok. V pořadu se bohužel objevilo ještě několik dalších nepravdivých tvrzení.

 

Otázkou zůstává, jaký cíl měla reportáž z Kroměříže splnit. Každopádně z ní čiší pouze osobní zainteresovanost některých lidí, což snad v jejich případě lze i chápat. Co však tolerovat rozhodně nelze je fakt, že publicistický pořad ve veřejnoprávní televizi (Centrum publicistiky a dokumentu zajišťuje významným způsobem zákonem stanovenou povinnost České televize poskytovat službu veřejnosti, zdroj: www.ceskatelevize.cz) může obsahovat takové zásadní nedostatky v objektivnosti a profesionalitě. „Modelová kauza z terénu“ je tak pouze modelovým příkladem toho, jak mohou média manipulovat s veřejným míněním.

Sdílejte článek

Tisknout článek