Rozpočet města na rok 2013 bude přebytkový

| 21.12.2012 |

S přebytkovým rozpočtem by v příštím roce měla hospodařit kroměřížská radnice. Zastupitelé schválili na rok 2013 rozpočet, který počítá s příjmy 395 milionů 051 tisíc korun a na straně výdajů s částkou 378 milionů 818 tisíc korun. Plánovaný přebytek činí 16 milionů 233 tisíc korun. Prioritou města je opět snížit dluhové zatížení, ale zároveň zachovat standard služeb pro občany.

„Rok 2013 je pro obecní rozpočty specifický tím, že vstoupil v platnost nový zákon o rozpočtovém určení daní (RUD), který by měl podle úvah zákonodárců posílit rozpočty obcí. Očekávaný přírůstek je ale zároveň doprovázen ztrátou nároků na různé státní dotace," poznamenala starostka Daniela Hebnarová. Podle odhadu Ministerstva financí ČR by mělo město Kroměříž v příštím roce obdržet v rámci daňových příjmů o cca 28 milionů Kč větší daňové příjmy než je daňová výtěžnost pro rok 2012. „Pomineme-li skutečnost, že ministerské odhady byly doposud vždy hodně nadnesené oproti skutečnosti, je třeba od avízovaného odhadu odečíst ještě dotace, které jsme v minulosti dostávali, ale nyní je už nedostaneme. Z rozpočtu města Kroměříže například bez náhrady vypadne dotace na výkon zřizovatelských funkcí pro Knihovnu Kroměřížska ve výši 9 milionů 157 tisíc Kč, dotace na školství ve výši 4,6 milionu Kč nebo úhrada neinvestičních nákladů na žáky od obcí ve výši 1.4 mil. Kč. Jak vyplývá z uvedeného výčtu, jedná se o výpadek cca 15,2 mil. Kč a skutečný nárůst celkových příjmů tedy nakonec vychází místo avízovaných 28 milionů na 13 milionů korun," vysvětlil vedoucí finančního odboru Radim Hlaváč. Podle něj zároveň nadále setrvává propad daňových příjmů oproti skutečnosti roku 2008.

Vlastní sestavování městského rozpočtu na rok 2013 se drželo reálných odhadů. Daňové příjmy byly navýšeny oproti předpokládané skutečnosti 2012 cca o 17 mil. Kč a běžné nedaňové příjmy jsou ponechány na úrovni roku 2012. Součástí daňových příjmů rozpočtu jsou v souladu s vyhláškou města zatím stále ještě odvody z loterií a podobných her s tím, že výpadek příjmů v rozpočtu nastane až při sestavování rozpočtu na rok 2015.

Co se týče výdajů, při sestavování rozpočtu město vycházelo z principu zachování stávajícího standardu v péči o město a občana tak, aby nebyla narušena občanská obslužnost. „I přes mírně rostoucí daňové příjmů, výpadky dotačních titulů a stagnaci provozních výdajů při minimalizaci investiční činnosti na nezbytně nutnou se město Kroměříž zřejmě neobejde bez použití cizích zdrojů. Rozpočet počítá s možností úvěru ve výši 20 mil. Kč, jeho skutečné čerpání ale může být nakonec ovlivněno výsledkem hospodaření roku 2012 a následným zapojením zůstatků běžných účtů. I při tomto novém úvěrovém zatížení by však byl zachován sestupný trend u dluhové služby města kdy by o cca 14 mil. Kč a přijaté prostředky by nepřevyšovaly splacené.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek