Radnice OTOSAN ve Vážanech nechce

| 26.10.2009 |

Kroměříž, Vážany – Na předposledním jednání Zastupitelstva města Kroměříže v rámci interpelací zazněl dotaz, týkající se problematiky hliniště bývalé cihelny ve Vážanech. Veřejnost zajímá, co je ve věci zavážení tohoto prostoru nového, jaké jsou další záměry vlastníka areálu a zda stále trvá stanovisko města, které sesouhlasí s navážením materiálu OTOSAN. Veškeré poznatky o problematice vážanské cihelny přinášíme v následujících řádcích.

Prostor Vážanské cihelny je veden u Obvodního báňského úřadu v Ostravě jako dobývací prostor. Těžba zde byla ukončena v roce 1996 a od té doby zde platí režim vycházející z dokumentu nazvaného „I. etapa likvidace hliniště Vážany", povoleného rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně z 2. 5. 2001. „Podle tohoto rozhodnutí se ve vytěženém prostoru může ukládat jen materiál zařazený do skupiny vytěžená zemina. Konkrétně se tedy jedná o zeminu, kameny a hlušinu," vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí kroměřížské radnice Božena Ševčíková.

V roce 2007 požádala firma ECODUMP s.r.o. Obvodní báňský úřad v Ostravě o změnu výše uvedeného rozhodnutí, a to kvůli záměru rozšířit seznam materiálů povolených k ukládání do prostoru hliniště také o popelový granulát OTOSAN 2. Protože však žadatel nedodal veškeré potřebné náležitosti, bylo toto řízení zastaveno. Dne 16. 10. 2007 bylo Krajským úřadem Zlínského kraje zahájeno tzv. zjišťovací řízení, jehož cílem bylo posoudit, zda je v rámci likvidace hliniště možné kromě již povolené vytěžené zeminy ukládat i OTOSAN 2. Při tomto řízení se vyjadřoval mimo jiné dotčené orgány státní správy také odbor životního prostředí Městského úřadu Kroměříž a město Kroměříž. „Odbor životního prostředí v rámci tohoto řízení mimo jiné požadoval, aby bylo provedeno posouzení vlivu záměru na životní prostředí. V rámci řízení EIA by záměr posuzovalo ministerstvo životního prostředí a připomínkovat ho může i veřejnost," uvedla Božena Ševčíková.

Vedení kroměřížské radnice, stejně jako část obyvatel města, která svůj postoj vyjádřila v petici, s navážením OTOSANu nesouhlasí. Zastupitelstvo města Kroměříže na svém 14. června 2007 přijalo usnesení, kde se mimo jiné uvádí: „Zastupitelstvo bere na vědomí petici obyvatel, kteří nesouhlasí se zavážením hliniště Vážany a umístěním přístupové cesty přes sběrný dvůr Zachar a poblíž sídliště Zachar. Zastupitelstvo města Kroměříže nesouhlasí s navážením OTOSANu 2 do prostoru bývalé cihelny Vážany." Toto usnesení nebylo později nikterak změněno ani zrušeno, takže postoj zastupitelů stále platí. Radní se pak touto problematikou zabývali ještě 1. listopadu 2007, kdy přijali usnesení, v němž nesouhlasí se zavážením hliniště Vážany OTOSANEM 2 a s případnou změnou rozhodnutí Obvodního báňského úřadu, která by toto umožňovala.

Na základě výsledků zjišťovacího řízení vydal 15. 11. 2007 Krajský úřad Zlínského kraje závěr zjišťovacího řízení, ze kterého vyplývá, že záměr změny rozhodnutí k projektu I. etapy likvidace hliniště Vážany, umožňující navážet do prostoru OTOSAN, bude posuzován podle pravidel zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí. „Do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, zpracované autorizovanou osobou, je nutné zapracovat veškeré připomínky a vypořádat se s nimi. V dokumentaci budou rozpracovány především kapitoly řešící vyhodnocení obsahu závadných látek a ekotoxicity ve výluhu z nevykrystalizované směsi OTOSAN 2, odvádění povrchových vod z důlního prostoru a z dolního jezírka, návrh monitoringu povrchových vod, ochranu vodního prostředí v lokalitě, ovlivnění biotopů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů možnou změnou chemismu

půdy a vody způsobenou spadem prachu z výrobku OTOSAN 2, vlivy záměru na okolní zemědělský půdní fond, nadměrnou prašnost způsobenou nárůstem dopravy a ukládáním OTOSANu 2 do prostoru hliniště apod.," uvedla Božena Ševčíková. Podle ní musí být k dokumentaci dále připojeno hodnocení zdravotních rizik realizace záměru zpracované autorizovanou osobou podle zákona veřejném zdraví a také biologické hodnocení, které bude obsahovat zoologický a botanický průzkum v průběhu celého vegetačního období. „Firma ECODUMP zpracovanou dokumentaci doposud nepředložila. Až tak učiní, Krajský úřad ji zveřejní na svých internetových stránkách a současně ji rozešle všem dotčeným orgánům včetně města Kroměříže. K dokumentaci se kromě radnice a dotčených orgánů bude moci vyjádřit i každý občan nebo občanské sdružení. Město Kroměříž v souladu s přijatým usnesením zastupitelstva nebude s navážením OTOSANU souhlasit. Odbor životního prostředí bude dokumentaci posuzovat z hlediska toho, zda bylo vyhověno jeho požadavkům, které měly být do dokumentace zapracovány a zda je v souladu s jednotlivými zákony na ochranu životního prostředí," sdělila Ševčíková.

Veškeré připomínky k dokumentaci budou spolu s dokumentací předány zpracovateli posudku, kterého vybere krajský úřad, a který ověří, zda je dokumentace zpracována dostatečně, zda jsou námitky a připomínky oprávněné. Také posudek je předložen k vyjádření a dotčené orgány i občané mají možnost se vyjádřit k tomu, jak bylo s jejich připomínkami naloženo. Poslední možností, kde bude možné projevit nesouhlas se změnou podmínek k likvidaci hliniště, bude veřejné projednání. Teprve po ukončení celého tohoto procesu může v případě, že bude vyloučen vliv změny na životní prostředí, požádat ECODUMP na Báňském úřadu o změnu rozhodnutí. V tomto řízení bude jedním z účastníků také město Kroměříž, které zde znovu vyjádří prostřednictvím usnesení zastupitelstva svůj nesouhlas. I v případě, že stanovisko EIA bude souhlasné, nemusí báňský úřad změnu povolit, protože toto stanovisko je jen jedním z podkladů pro celé řízení.

V současné době tedy firma ECODUMP nesmí navážet do prostoru hliniště jiné materiály než zeminu, kameny a hlušinu. Zakázat navážení těchto materiálů město Kroměříž ani městský úřad nemohou, protože to je povoleno. Protože se jedná o dobývací prostor a likvidace tohoto prostoru je považována za hornickou činnost, veškerá činnost rozhodovací i kontrolní náleží Obvodnímu báňskému úřadu. Ten bude o případném rozšíření seznamu materiálů o OTOSAN 2 rozhodovat teprve na základě závěrů řízení EIA, dokumentaci k tomuto řízení však firma dosud vůbec nepředložila. Bez ohledu na případné závěry tohoto řízení kroměřížská radnice s navážením materiálu OTOSAN do prostoru cihelny ve Vážanech nesouhlasí.

Sdílejte článek

Tisknout článek