Radní města a kraje společně jednali o cestovním ruchu, sociálních věcech i obchvatu Kroměříže

| 07.03.2011 |

Kroměříž – Zejména sociální oblasti a tématům cestovního ruchu a kultury se věnovalo společné jednání Rady města Kroměříže a Rady Zlínského kraje, které se uskutečnilo v pondělí 7. března v zasedací místnosti kroměřížské radnice. Vybraná témata navrhlo k projednání vedení města, protože je považuje dlouhodobě za nejvýznamnější a nejpalčivější.

Prvním bodem programu společného jednání byla sociální problematika. Kroměřížská radnice předložila k projednání statistiku uživatelů a žadatelů sociálních služeb ve městě. K 31. prosinci 2010 radnice eviduje 745 žádostí do zařízení Sociálních služeb města Kroměříže. Z celkového počtu žádostí tvoří 642 žádostí o umístění do Domovů pro seniory, 88 žádostí o umístění do Domova se zvláštním režimem a 15 žádostí o umístění do Domova pro osoby se zdravotním postižením. Ve sledovaném roce však bylo možné do domovů přijmout jen 82 nových uživatelů. „Trend posledních let jednoznačně ukazuje nárůst počtu žadatelů s tím, že počet žádostí čtyřnásobně převyšuje počet umístěných osob," uvedla kroměřížská radní Jarmila Číhalová. Neméně důležitým bodem byla i otázka financování sociálních služeb a vyplácení dotací. Dotace jsou podle Číhalové v poslední době schvalovány příliš pozdě. Pro rok 2010 se organizace dozvěděly o poskytnutých dotacích koncem února, pro rok 2011 na přelomu ledna a února tohoto roku. „Organizace pak nemůže vytvořit rozpočet, plánovat investice, řešit personální otázky," míní Jarmila Číhalová. Co se týče kapacity zařízení poskytujících sociální služby, tu na Kroměřížsku považuje krajská radní Taťána Nersesjan, mající na starosti sociální problematiku, za nadstandardní a nepředpokládá, že by kraj v Kroměříži počítal ve svých plánech s jejím navýšením. Naopak, představitelé kraje souhlasí s tím, že v současném systému, kdy o poskytnutí dotace rozhoduje ministerstvo práce a sociálních věcí, je i oprávněný požadavek téměř nerealizovatelný. „Ačkoliv poskytovatelé zasílají své požadavky do poloviny měsíce října, kraj obdržel definitivní informaci o výši částky určené pro dotace poskytovatelům až v prosinci. Dokud nepřejde systém financování na kraje, nelze bohužel požadavek naplnit," vysvětila Taťána Nersesjan.

Dalším projednávaným tématem byla oblast turistiky a cestovního ruchu a s ní spojené postavení města v koncepci Zlínského kraje. Starostka města Kroměříže Daniela Hebnarová seznámila krajské radní s vůlí více rozvíjet investiční i marketingovou část cestovního ruchu. „Velmi vítám například náměr propojit v oblasti sakrální turistiky poutní místa Hostýn a Velehrad, ovšem věřím, že se ve společnosti těchto lokalit objeví i Kroměříž, která má církevním turistům také co nabídnout," uvedla starostka. Radní Jindřich Ondruš potvrdil, že oblast Kroměřížska je jednou z nejkreativnějších v této věci a pro kraj je významným partnerem. Z debaty vyplynulo, že obě strany považují za velmi důležité budování cyklostezek, kvalitní dopravní spojení mezi jednotlivými destinacemi, ale i prodloužení lodní dopravy až do Kroměříže spjaté s existencí plavební komory v Bělově.

Oba týmy věnovaly na společném jednání pozornost také jihovýchodnímu obchvatu města Kroměříže. Ten byl již v roce 2004 zapracován do územně plánovacích podkladů Zlínského kraje. Zásady územního rozvoje Zlínského kraje stanovují pro obchvat Kroměříže koridor o šířce 200 m v úseku Bílany - Kroměříž a 400 m v úseku Kroměříž – Vážany. Město Kroměříž by přivítalo zúžení tohoto koridoru a vstřícnou ruku kraje pro případ, že by bylo nutné na základě místních požadavků trasu obchvatu změnit.

Sdílejte článek

Tisknout článek