Příspěvek na zvýšené náklady spojené s trvalým používáním kompenzačních pomůcek

| 23.11.2004 |

Úprava podmínek pro poskytování dávky sociální péče – příspěvku na zvýšené životní náklady spojené s trvalým používáním ortopedických, kompenzačních a jiných pomůcek

 

 

Dle platné vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů může pověřený obecní úřad občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky poskytovat příspěvek na zvýšené výdaje související s používáním těchto pomůcek, a to až do výše 200,- Kč měsíčně.

 

S platností od 1.7.2004 se Městský úřad Kroměříž – odbor sociální rozhodl upravit podmínky pro poskytování dávky sociální péče - příspěvku na zvýšené výdaje spojené s trvalým používáním kompenzačních, ortopedických a jiných pomůcek.

 

Jde o opakující se fakultativní (nenárokovou) peněžitou dávku. Stejně tak jako u ostatních fakultativních dávek je správní orgán oprávněn zkoumat příjmové a majetkové poměry občana.

 

Nově tedy platí podmínka, že potvrzení (vyjádření lékaře k používání pomůcky) bude vystaveno odborným ošetřujícím lékařem a nikoliv lékařem praktickým, jak tomu bylo doposud.

 

Toto omezení se týká nově podaných žádostí, tedy žádostí podaných po 1.7.2004. U dřívějších žádostí, které jsou již správním orgánem evidovány a bylo u nich vydáno rozhodnutí o výši poskytnuté dávky, zůstává zatím platnost do doby, než správní orgán odešle výzvu k předložení nového vyjádření o používání dříve předepsaných pomůcek (vyjádření musí být vystaveno odborným lékařem příslušného lékařského zaměření. Výzva k předložení nového potvrzení o zdravotním stavu Vám bude zaslána výzva v obálce s doručenkou.

 

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku zůstává i nadále existence zvýšených výdajů souvisejících s trvalým používáním pomůcky. Příspěvek by měl i nadále sloužit k částečnému hrazení nákladů, které vznikají občanům např. v souvislosti s trvalým používáním vozíku, protézy, sluchadel apod., pokud u nich dochází k nadměrným nákladům (k rychlejšímu opotřebení šatů, větší spotřebě baterií, čistících prostředků atd.).

 

Používání určité pomůcky tedy ještě neznamená automatické přiznání příspěvku. Zvýšené životní náklady je potřebné správnímu orgánu prokázat /např. dokladem o zakoupení baterií do sluchadla, nákupem testačních proužků do glukometru při onemocnění diabetes, zvýšenou spotřebou el. energie při používání kyslíkového koncentrátoru, zvýšeným opotřebením ošacení apod. /.

 

 

 

 

libuse.borovcova@mesto-kromeriz.cz

tel. 573 321 414

Městský úřad Kroměříž - odbor sociální

pracoviště: Kotojedská 269, 767 01 Kroměříž

 

 

 

 

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek