Příspěvek na výživu dítěte

| 24.02.2004 |

Vítám vás na internetových stránkách Města Kroměříže, kde bych vás chtěla seznámit s příspěvkem na výživu dítěte, který patří mezi dávky sociální péče.

 

 

 

Příspěvek na výživu dítěte

 

 

Příspěvek na výživu je dávka sociální péče,která náleží sociálně potřebnému nezaopatřenému dítěti, ke kterému povinná osoba ( otec, matka) nežijící s dítětem ve společné domácnosti neplní vyživovací povinnost stanovenou jí rozhodnutím soudu, popř. vyživovací povinnost plní v nižší výši, než která byla stanovena.

 

Příspěvek na výživu dítěte je upraven v ustanoveních § 5, § 6 a § 7a zákona č. 482/1999 o sociální potřebnosti.

 

Nezaopatřenému dítěti náleží příspěvek ve výši stanoveného výživného, nejvýše však ve výši rozdílu mezi příjmem dítěte a jeho životním minimem, popřípadě zvýšeným o náklady na dietní stravování nebo z důvodu přiznaných mimořádných výhod III. stupně.

Pro výplatu tohoto příspěvku se za nezaopatřené dítě považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté , nejdéle však do 26. roku , jestliže

- se soustavně připravuje na budoucí povolání

- se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo

- z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

- Po skončení povinné školní docházky se do 18 roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nepobírá hmotné zabezpečení.

 

Za příjem nezaopatřeného dítěte se pro tuto dávku považuje poměrná část připadající na jednoho člena domácnosti z úhrnu příjmů společně posuzovaných osob.Jestliže na člena domácnosti připadne částka vyšší než odpovídá jeho životnímu minimu, použije se tato převyšující částka rovnoměrně pro ostatní členy domácnosti, na které připadá částka nižší než odpovídá jejich životnímu minimu.

 

Žádost o dávku lze podat již po měsíci neplnění vyživovací povinnosti.

 

K žádosti o příspěvek na výživu je třeba doložit:

- občanský průkaz

- rozsudek soudu o úpravě výchovy a výživy/ v právní moci , poslední platný/

- pokud máte ještě děti z jiného vztahu, nutno doložit i rozsudky na tyto děti

- potvrzení o výdělku za posledních 6 měsíců+ nemocenské dávky/ průměrný čistý příjem/

- potvrzení o evidenci na Úřadu práce

- rozhodnutí o hmotném zabezpečení / ÚP/

- měsíční vyměřovácí základ /OSSZ/

- rozhodnutí o přiznání příspěvku při péči o osobu blízkou/MěÚ/

- peněžitá pomoc v mateřství/OSSZ/

- důchod/ČSSZ/

- oznámení o změně výše dávky státní sociální podpory- aktuální výše dávky :

- rodičovský příspěvek

- přídavek na dítě

- příspěvek na bydlení

- příspěvek na dopravu

- potvrzení o studiu

- průkaz ZTP/P

- potvrzení o dietním stravování - DIA /lékař

- potvrzení o trestním oznámení / po 6 měsících neplnění vyž. povinnosti/

 

 

 

 

Toto jsou základní informace. Pokud byste měli další dotazy, ráda Vám je odpovím

na níže uvedeném telefonním čísle.

 

 

zpracovala: Jarmila Janderová, tel. 573 315 321

e-mail : jarmila.janderova@mesto-kromeriz.cz

 

Sdílejte článek

Tisknout článek