Odpověď na interpelaci ve věci kácení lip na ulici Velehradská a technologie rekonstrukce chodníků v KM

| 23.06.2011 |

Výbor pro regeneraci MPR a rozvoj města Kroměříže na svém 7. zasedání dne 15. 6. 2011 řešil problematiku kácení zeleně ve městě Kroměříži v souvislosti s prováděnými rekonstrukcemi chodníků. Na zasedání byli přizváni pracovníci Městského úřadu v Kroměříži Ing. Leona Císařová (odbor životního prostředí), Ing. Martin Posolda (odbor služeb) a Ing. Josef Císař (odbor investic), se kterými byl obsah Vaší interpelace projednáván. K dispozici byl i Znalecký posudek č. 03UNOD/10 Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity v Brně „Zjištění stability tří stromů v Kroměříži“, který řešil zdravotní stav pokácených stromů na Velehradské ulici, dále Česká norma ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

Podle Znaleckého posudku č. 03UNOD/10 Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity v Brně „Zjištění stability tří stromů v Kroměříži“ nelze přesně určit, co bylo příčinou zdravotního stavu stromu. Ve znaleckém posudku (části 5. Shrnutí) se uvádí, že lze předpokládat zvýšené riziko selhání stromů z důvodu poškození kořenových systémů v průběhu pokládky inženýrských sítí. Tyto byly prováděny ještě před realizací prací na chodníku. Podotýkám, že ještě před výkopovými pracemi a rekonstrukcí chodníku byla prováděna i rekonstrukce vozovky.

Finanční ztráta se běžně nevyčísluje, běžnou praxí je provedení výsadby tří nových stromů za jeden pokácený, a to na místě určeném - v souladu s plánem výsadby ve městě Kroměříži.

Podle výše citované České normy ČSN DIN 18 920 se hloubené výkopy nemají provádět blíže než 2,5 m od paty kmene a nemají být porušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Většina chodníků je ovšem blíže, než požadovaných 2,5 m a nebezpečí poškození kořenového systému není možné eliminovat. V rámci rekonstrukcí chodníků je nutné projektové práce konzultovat se správcem městské zeleně, při samotné realizaci prověřit zdravotní stavy stromů a případně provést náhradní výsadbu, přičemž situaci využít ke zbudování kvalitních výsadbových jam.

 

Ing. Blanka Šimůnková

předsedkyně výboru pro regeneraci MPR a rozvoj města

Sdílejte článek

Tisknout článek