Novela živnostenského zákona v oblasti nákupu použitého zboží, přijímání zboží do zástavy nebo zprostředkování těchto úkonů

| 25.03.2004 |

Dne 19. března 2004 nabyl účinnosti zákon č. 119/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR v částce č. 39/2004.

Tento zákon zásadním způsobem mění dosavadní praktiky, týkající se nákupu použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy.

Podle nové podoby zákona je podnikatel povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu.

Identifikací účastníků se pro účely tohoto zákona rozumí u fyzické osoby zjištění jejího jména a příjmení, případně všech jmen a příjmení, data narození, trvalého nebo jiného pobytu, jejich ověření z příslušného dokladu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále specifikace příslušného dokladu totožnosti, včetně uvedení orgánu a státu, který jej vydal, u právnické osoby zjištění obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla, identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí, a identifikace fyzické osoby, jednající jménem této právnické osoby v daném smluvním vztahu.

Identifikací předmětu smluvního vztahu se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na výrobku uvedeny, jinak stručný popis výrobku, umožňující jeho dostatečnou identifikaci.

Ověření nebo zjištění údajů lze provést též dálkovým přenosem, jestliže je zaručena identifikace těchto dat podle zvláštního právního předpisu.

Identifikační údaje je podnikatel povinen evidovat a uchovávat po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy.

Jestliže se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci, nebo není-li možné identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout ho do zástavy nebo zprostředkovat jeho nákup.

Za porušování výše uvedených zákonných povinností může živnostenský úřad uložit podnikateli pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

 

Zákon č. 119/2004 Sb. přináší i změnu dalších zákonů, které s novelou živnostenského zákona úzce souvisí, a to:

 

a) Změnu zákona o ochraně spotřebitele, dle které v provozovně, v místě vyhrazeném k prodeji takových výrobků, nesmí být uloženy předměty, které neslouží k prodeji. Na žádost orgánů dozoru nebo Policie v mezích jejích oprávnění je prodávající povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu o nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování nebo nákupu či přijetí do zástavy, předložit identifikační údaje podle zvláštního právního předpisu.

 

b) Změnu zákona o Policii České republiky, v části Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven. Nový text zní:

Policista je při plnění úkolů policie oprávněn vstupovat v živnostenských provozovnách do všech prostor určených pro zákazníky. V prostorách, ve kterých probíhá nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, je oprávněn vstupovat i do ostatních prostor. Po skončení jejich prodejní nebo provozní doby je oprávněn tak činit, lze-li mít důvodně za to, že se v těchto prostorách zdržují osoby. Tím není dotčeno ustanovení § 21, pokud jde o vstup do bytu nebo jiného uzavřeného prostoru.

 

 

RNDr. Bc. Miroslav Ševčík

vedoucí Obecního živnostenského úřadu

Kroměříž

 

Sdílejte článek

Tisknout článek