Novinky na poli spotřebitelského práva v roce 2016

| 11.01.2016 |

Nepřehlédněte

Český právní řád se již delší dobu potýká s velmi častými změnami právní úpravy. Ty se nevyhýbají ani oblasti tzv. spotřebitelských smluv.

Řada aktuálně připravovaných změn souvisí s naším členstvím v Evropské unii a nutností zajistit správné a úplné transpozice příslušných evropských směrnic.

Co nás tedy ve stručnosti na poli spotřebitelského práva v roce 2016 čeká a nemine?

První novinky nastanou hned v lednu, a to v oblasti smluv o dodávkách energií. 

Přestože ve většině měst a obcí je podomní prodej zakázán, obchodní zástupci dodavatelů energií tyto zákazy nerespektují. Spotřebitelé, kteří si již zvykli, že od takto uzavřené smlouvy mohou bez udání důvodu a bez sankce odstoupit ještě pět dní do zahájení dodávek, mohou být od ledna 2016 nemile překvapeni.

Pokud jde o smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu uzavřenou na dálku nebo mimo obchodní prostory, typicky tedy při podomním prodeji, bude mít spotřebitel nadále právo od této smlouvy písemně odstoupit, bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce pouze ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, obdobně, jako je tomu jiných smluv takovýmto způsobem sjednaných.  

Mimo nové přesnější a podrobnější úpravy nekalých praktik, přinese jednu zásadní novinku, a tou je nová cesta k řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou.

Doposud, až na určité výjimky, platilo, že jediným možným způsobem, jak se spotřebitel mohl domoci svých zákonných spotřebitelských práv, pokud je podnikatel odmítal dobrovolně plnit (například práv z vadného plnění, odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů v případě smluv uzavíraných na dálku), bylo obrátit se na obecný soud.

Tento způsob řešení, je však časově, finančně a pro řadu spotřebitelů také psychicky tak náročný, že raději na svá práva rezignují.

Strany sporu mohly také využít služeb spotřebitelských organizací, mediátora, případně speciálního rozhodce pro řešení sporu v rozhodčím řízení.

V letošním roce bude mít nově každý spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů i z těchto smluv.

Kompetentním orgánem, který bude oprávněn řešit spotřebitelské spory, bude zejména Česká obchodní inspekce.

Jak konkrétně bude řešení sporů touto cestou vypadat, Vás budeme včas informovat.

Změnám se nevyhne ani cestovní ruch.

Po dlouhých peripetiích, které se týkaly zejména pojištění cestovních kanceláří, byla schválena novela zákona 159/1999 Sb. Ta nakonec výslovně stanovuje povinnost pojišťoven plnit pouze do sjednaného limitu, za jehož výši odpovídá v době trvání pojištění CK. Novela však současně předpokládá vytvoření státního garančního fondu jako doplňkové pojistky.

Přestože smlouvy o zájezdu patří z pohledu spotřebitele k těm nejproblémovějším, a řada cestovních kanceláří a agentur se stále nevyrovnala s novým občanským zákoníkem, doufejme, že turistická sezóna 2016 proběhne pro všechny zúčastněné bez problémů.

Velké změny čekají v roce 2016 na spotřebitele také v  oblasti finančních smluv.  

Jednak se zlepší postavení klientů zkrachovalých bank či družstevních záložen, kteří mají uloženy vyšší částky.

K základní náhradě za vklady, která zůstává nezměněna, tedy ve výši celého vkladu vč. úroků, maximálně však do výše 100 000 EUR, bude v některých specifických situacích umožněno klientům zkrachovalé banky či družstevní záložny požádat navíc o dodatečnou náhradu vkladu, pokud měl klient uloženo více peněz, než odpovídá základnímu limitu 100 000 EUR. Vkladatelé budou také lépe informováni ze strany bank a družstevních záložen o existenci a fungování systému pojištění vkladů v České republice.

Dočkat nové úpravy by se pak měly zejména smlouvy o spotřebitelském úvěru, tedy oblast, kde dnes dochází ke značnému počtu případů poškozování práv spotřebitelů. Návrh nového zákona o spotřebitelském úvěru, který byl postoupen poslanecké sněmovně teprve nedávno, klade vyšší nároky na odbornost osob zapojených do poskytování a zprostředkování úvěrů, stanovuje přesnější pravidla pro postup při poskytování úvěrů, stanovuje jasné postupy při následném nakládání s úvěrem, resp. se smlouvou o úvěru, ať již se strany spotřebitele, nebo věřitele, a zvyšuje ochranu spotřebitele při vymáhání případných nároků z poskytnutého úvěru. Celou koncepci pak zastřešuje jednotný dohled ČNB, která by měla převzít některé kompetence ČOI a ŽÚ.

Rozsáhlý návrh pravděpodobně v průběhu legislativního procesu ještě dozná určitých změn, budeme Vás včas informovat. 

Rozsah této zprávy neumožňuje, abychom všechny změny, které spotřebitele a podnikatele v roce 2016 čekají, dopodrobna rozebrali.

Jaké budou mít výše uvedené změny dopady na praktický život nás všech, lze také pouze odhadovat.

Doufejme však, že se bude jednat o změny pozitivní, které přispějí ke kultivaci vztahů mezi spotřebiteli a podnikateli.

 

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s. 

Internetové stránky: www.sos-msk.cz 

Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280 

ostravasos-msk.cz

Sdílejte článek

Tisknout článek