Nebuďme líní, třiďme odpad

| 09.08.2004 |

Nebuďme líní, třiďme odpad!

 

Každý z nás ročně vyprodukuje průměrně 150-200 kilogramů odpadů. Z toho je asi 30 kilogramů papíru, 25 kilogramů plastů a 15 kilogramů skla. Tyto materiály lze z velké části znovu použít. Papír je možné recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Vytříděný papír se zpracovává v papírnách, přidává se do směsi na výrobu papíru. Výrobky z recyklovaného papíru zná asi každý, jsou to např. novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod. Plasty se zpracovávají různými druhy technologií podle svého složení. Z PET láhví se nejčastěji vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků, nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu či protihlukové stěny u dálnic. Vytříděné sklo se vyčistí, rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí láhve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna.

 

K získání takto využitelných materiálů je ale potřeba domácí odpad vytřídit. Podmínky pro třídění odpadů vytváří především obec. Kroměříž spolupracuje při zajištění sběru a odvozu separovaného odpadu s firmou Biopas, spol. s r.o. V ulicích našeho města se tak můžeme setkat s modrými, žlutými, zelenými a hnědými kontejnery, do kterých se ukládají papír, sklo a plast a bioodpad. Celkem je na území Kroměříže rozmístěno 2 508 těchto kontejnerů. Z toho 107 ks (1100 l) a 136 ks (240 l) žlutých na PET lahve, 99 ks (1100 l) a 127 ks (240 l) modrých na papír a nápojové kartony (Tetrapak), 55 ks (1100 l), 125 ks (240 l) a 25 ks (1700 l) zelených na bílé sklo, 55 ks (1100 l), 125 ks (240 l) a 27 ks (1700 l) zelených na barevné sklo a 1508 ks (120 l) a 119 ks (240 l) hnědých na bioodpad. Ve sběrném dvoře jsou ještě k dispozici velký kontejner (9000 l) na železný šrot a tisícilitrový kontejner na papírové obaly, u nichž probíhá ještě i mobilní sběr. Velké kontejnery na sklo (1100 a 1700 l) jsou vyváženy jednou za měsíc, ty menší (240 l) jednou za šest týdnů, papír, tetrapaky a pet lahve pak jednou týdně a firma Biopas je pak předává dalším zpracovatelům k dotřídění a ke zpracování.

 

Kroměříž navíc pořádá každoročně akce na podporu třídění u příležitosti svátku „Den Země“ 22.4.. V roce 2003 byla tato akce zaměřena na podporu třídění tetrapaků. V letošním roce jsme se zaměřili na třídění papíru.

 

V roce 2003 občané našeho města vytřídili 46 tun papírových obalů, 309 tun sběrového papíru, 85 tun pet lahví, 0,65 tuny tetrapaků, 209 tun skla, 312 tun bioodpadu a 67 tun železa. Ve srovnání s minulými roky můžeme konstatovat, že množství vytříděného odpadu se průběžně zvyšuje, což je vzhledem k ochraně životního prostředí potřeba. Z celorepublikových průzkumů ale vyplývá, že zatímco dostupnost sběrných míst pro třídění rychle roste, jejich skutečné využití občany mnohde zaostává. Pro zvýšení množství recyklovaného odpadu se tak stala klíčovou ochota obyvatel skutečně třídit a nikoli dostupnost kontejnerů. Podle požadavků EU musí účast obyvatel na třídění odpadu vzrůst ze současných 62% na 75% v roce 2005 a přesáhnout 85% po roce 2008. Dosavadní růst účasti neodpovídá těmto požadavkům a je nutné ho urychlit. Zvýšení účasti obyvatel na třídění si vyžádalo celostátní propagaci tříděného sběru. Počátkem letošního roku proto byla zahájena tříletá komunikační kampaň, jejímž cílem je zvýšit účast obyvatel na třídění odpadu. Součástí této kampaně se staly také takzvané Barevné dny – akce, které proběhnou v téměř 50 městech České republiky. Základem akcí je pojízdná výstava Tonda Obal na cestách, která s úspěchem navštívila již téměř 2000 základních škol a jejímž prostřednictvím bylo osloveno půl milionu dětí. Tonda Obal je maskot, který provádí děti světem recyklace a třídění.

 

Kroměříž je zapojena do systému EKO-KOM, který zajišťuje zpětný odběr a recyklaci odpadů z obalů. Účast v systému zabezpečuje naší obci pravidelné platby odměn za vytříděný odpad. Jen za uplynulý rok činila odměna za vytříděný odpad 1.286.193,30 Kč. Systém EKO-KOM úspěšně funguje již od roku 1999. Na základě zákona o obalech vybírá od výrobců, dovozců, nebo plničů obalů poplatky za uvedení obalu na trh. Z vybraných peněz pak EKO-KOM, a.s. vyplácí obcím čtvrtletně odměnu, jejíž výše závisí na množství vytříděného odpadu. Čím více tedy odpadů vytřídíme, tím více peněz naše město obdrží. Nezbytnou podmínkou pro vyplacení odměny je předání vytříděných odpadů k dalšímu využití – recyklaci. Pokud se tato zásadní podmínka poruší, obec peníze nedostane. Odměna přitom dokáže velmi výrazně snížit náklady obce na plnění její zákonné povinnosti – třídění komunálního odpadu.

Marie Konupková OŽP MěÚ Kroměříž

Daniel Kříž ČTV Praha

 

Zajímavé internetové odkazy ke třídění odpadu:

www.ekokom.cz - v části pro veřejnost a pro školy vše o odpadech v domácnosti, třídění, využití odpadů, Tonda obal – pro děti, kalendáře akcí a další

www.tonda-obal.cz – stránky o třídění a recyklaci odpadů určené dětem

Sdílejte článek

Tisknout článek