Kroměříž spustila rozklikávací rozpočet

| 02.07.2014 |

Město Kroměříž se opět více otevírá svým občanům. Začíná poskytovat novou službu, která umožní široké veřejnosti kontrolovat hospodaření města v jakémkoli okamžiku a z libovolného místa. Na webových stránkách města je od července k dispozici detailní informace o hospodaření s veřejnými prostředky v podobě tzv. „rozklikávacího rozpočtu". (rozpocet.mesto-kromeriz.cz). Jde o přehledné a aktuální informace o stavu rozpočtu města ve formě, která je snadno srozumitelná jak odborné, tak i laické veřejnosti.

Rozpočet v pdf podobě je každoročně vyvěšován kromě úřední desky i na městském webu, hledání v něm je však obtížnější. Nově zpřístupněný rozpočet nabízí aktuální přehled hospodaření města, zejména očekávaných příjmů a jejich skutečného plnění a současně schválené objemy výdajů včetně jejich skutečného čerpání, vše s grafickou podporou.

Široká veřejnost tak na internetu snadno najde seznam veškerých plánovaných výdajů a příjmů. Bez složitého hledání lze zjistit náklady města Kroměříže např. na školská zařízení, náklady na investiční aktivity města či náklady na samotnou veřejnou správu.

Data jsou do tohoto systému pravidelně v měsíčních intervalech automatizovaně exportována ze stávajícího účetního softwaru, přičemž data jsou zveřejněna od 1. 1. 2014. Náklady na pořízení této aplikace se pohybují ve výši 50 000 korun včetně DPH.

Zakoupená verze Rozklikávacího rozpočtu je oproštěna o účetní výrazy, tudíž není potřeba znát číselné označení položek a paragrafů dle rozpočtové skladby, aby bylo možno z údajů „něco vyčíst". Rozklikávací rozpočet je členěn do tří kategorií a to výdaje, příjmy a speciální rozbory rozpočtu města Kroměříže. Výdaje jsou členěny dle logických celků na bezpečnost a veřejný pořádek, bydlení, doprava, komunální služby, kultura, průmysl a stavebnictví, sociální služby, školství, tělovýchova a zájmová činnost, veřejná správa, zdravotnictví, zemědělství, životní prostředí a ostatní. Jednotlivé oblasti lze dále rozkliknout na detailnější členění až na samotné položky v rozpočtu viz níže připojený příklad a sledovat tak detailní čerpání rozpočtu.

Na záložce speciální rozbory města Kroměříže pod možností rozbor čerpání je uvedeno již podrobné čerpání rozpočtu dle oblastí a to ve formě jednotlivých faktur uhrazených dodavatelům. Tedy po rozkliknutí oblasti výdajů, která Vás zajímá, se zobrazí seznam dodavatelů města Kroměříže. Po rozkliknutí konkrétního dodavatele se zobrazí uhrazené faktury. Je reflektováno rozhodnutí Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 29. 8. 2013, které schválilo zveřejňování daňových dokladů, které mají vazbu na rozpočet města Kroměříže, na webových stránkách města Kroměříže, kdy jsou zveřejňovány údaje z Knihy došlých faktur od částky 20 000,- Kč výše. Faktury s částkou pod 20 000,- Kč jsou automaticky načítány do položky ostatní v dané oblasti bez uvedení názvu konkrétního dodavatele a předmětu plnění.

Vzhledem k tomu, že jsou data načítána z Knihy došlých faktur a nelze je nijak pro potřeby této aplikace editovat, tak v některých případech je u konkrétní faktury místo popisu předmětu plnění uvedeno „doklad agendy kdf". Neznamená to, že by město Kroměříž nechtělo tyto informace poskytnout, ale je to pouze praktický důsledek vyplňování údajů v Knize došlých faktur, kdy v popisu faktury není nic uvedeno a tudíž dokument získá v Rozklikávacím rozpočtu obecné pojmenování. Nicméně od 1. 7. 2014 bude odbor finanční postupovat tak, aby občané měli relevantní informace a bude dle nastavené metodiky zavádět faktury do Knihy došlých faktur s vyplněním popisu faktury, kde bude uveden předmět plnění případně ještě uvedení měsíce u plnění, která se v pravidelných v měsíčních intervalech opakují. (Dosud faktury se stejným popisem jsou načítány souhrnně.)

Mgr. Ing. Marie Navrátilová

 

Sdílejte článek

Tisknout článek