60 let zdravotnického školství v Kroměříži

| 26.10.2009 |

Střední zdravotnická škola Kroměříž si v letošním roce připomíná významný mezník v historii regionálního zdravotnického školství. Právě před 60 lety byla v Kroměříži založena předchůdkyně současné školy – Vyšší sociálně zdravotní škola. Tato nástupnická instituce Odborné školy pro ženská povolání měla původně vzdělávat zdravotní sestry i pracovnice pro práci v sociálních službách. Již záhy po otevření - v prosinci 1949 byl na základě ministerského výnosu upraven její název i vzdělávací obsah. Nově vzniklá Vyšší škola zdravotní v Kroměříži se zaměřila pouze na vzdělávání zdravotních sester. Zpočátku byly organizovány různě dlouhé vzdělávací programy, v roce 1954 byla ustanovena definitivní délka vzdělávání sester na 4 roky.

Celý další osud školy je spjat se vzděláváním zdravotnických pracovníků. Na cestě k současnosti se událo mnoho změn: střídali se studenti i učitelé, několikrát se přetvářel obsah učiva, zdokonalovaly se pomůcky, upravovaly prostory pro výuku. V roce 1996 se škola nastěhovala do vlastní – nově postavené budovy. Jedno však zůstalo stejné: zapálení pro obor, snaha pedagogického sboru předat nastupující generaci nové poznatky a etické hodnoty.

Současná vzdělávací nabídka školy je orientována na zdravotnické a sociální obory. Škola vychází vstříc moderním vzdělávacím trendům a aktuálním požadavkům zdravotnického a sociálního sektoru Zlínského kraje. Z tohoto důvodu se ve studijní nabídce vedle klasického čtyřletého vzdělávání s maturitní zkouškou objevují i krátkodobé kurzy pro dospělé, vzdělávací semináře a konference.

Bohatý program oslav, který škola organizovala v průběhu září a října, měl být a také byl příležitostí k bilancování, zavzpomínání i k přátelským setkáním. Na odborné konferenci se potkali bývalí a stávající zaměstnanci a spolupracovníci školy, u příležitosti dne otevřených dveří se scházely třídní kolektivy a školu navštívili nedávní i letití absolventi. Veřejnost se mohla seznámit s historií i současností školy na výstavě, která byla instalována v Domě kultury a následně ve vestibulu Městského úřadu Kroměříž. Těm, kteří nic z toho nestihli, nabízí škola almanach vydaný k výročí školy, v němž popisuje svou historii i současnost.

Co popřát škole, jejímž cílem je vychovávat žáky k zodpovědné pomoci nemocným, slabým a strádajícím? Snad aby vytrvala ve svém snažení, aby se jí i nadále dařilo s rozvahou, moudrostí a nadhledem vzdělávat další generace zdravotnických a sociálních pracovníků.

 

 

PhDr. Ludmila Hanáková

Střední zdravotnická škola Kroměříž

Sdílejte článek

Tisknout článek