Občanské průkazy

Občanský průkaz je doklad totožnosti, který je povinen mít občan České republiky starší 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož svéprávnost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.  O vydání občanského průkazu žádá sám občan, pokud je starší 15 let. Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, příp. se strojově čitelnými údaji a s elektronickým čipem, může jiná osoba předložit žádost a doklady, jen pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje při zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu.  Za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu k právním úkonům, předkládá doklady a občanský průkaz přebírá opatrovník.  Druhy vydávaných občanských průkazů
 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem,
 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů 
Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vydává s dobou platnosti 3 měsíce a 1 měsíc. Občanovi, který požádá o vydání OP bezprostředně po nabytí státního občanství  se vydává OP s platnosti 3 měsíce.  Občanský průkaz s platnosti 1 měsíc se vydává občanovi z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení OP, z důvodu výkonu volebního práva nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. V případě vydání OP z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení OP, z důvodu výkonu volebního práva nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu se současně s žádosti o OP bez strojově čitelných údajů podává žádost o vydání OP se strojově čitelnými údaji.  Doba platnosti občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, se strojově čitelnými údaji a) 10 let
b) 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let
c) 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let OP bez strojově čitelných údajů se nevydává opakovaně.  Dotčené instituce Požádat o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.  Lhůty pro vyřízení
 • Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána.
 • Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.
Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne
 • kdy uplynula doba platnosti v něm vyznačená
 • kdy došlo k ohlášení ztráty, odcizení, zničení
 • obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství (pokud je v něm uveden stav)
 • nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství (pokud je v něm uvede stav)
 • obdržení úmrtního listu manžela (pokud je v něm uveden stav)
 • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, příjmení nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
 • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Převzetí občanského průkazu  Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce. Po prokázání totožnosti zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu, pokud jej občanský průkaz obsahuje, zvolí bezpečnostní osobní kód a potvrdí svým podpisem na žádosti převzetí občanského průkazu. BEZPEČNOSTNÍ OSOBNÍ KÓD K převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji si přichystejte bezpečnostní osobní kód.
 •  je to kombinace nejméně 4 a maximálně 10 číslic, kterou si občan zvolí
 • slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy  
 • po dobu platnosti občanského průkazu může držitel bezpečnostní kód změnit
 • po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další možnost elektronické identifikace zablokuje
 • odblokování občanského průkazu provede na žádost držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti za správní poplatek 100,- Kč
 • Je-li držitelem občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu bezpečnostní osobní kód. 
K převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem si ještě přichystejte PIN a PUK ( kombinaci 5 – 8 číslic).

Co k tomu potřebuji?

Vydání 1.občanského průkazu
Za přítomnosti občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce.
 • rodný list – originál nebo ověřená kopie
 • příp. další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (např. oddací list rodičů nebo rodný list alespoň jednoho z nich, občanský průkaz zákonného zástupce)
Vydání občanského průkazu z důvodu konce platnosti
 • původní občanský průkaz
 • pokud občan žádá o zapsání nepovinných údajů (tzn. akademický titul nebo vědecká hodnost) a tyto nebyly uvedeny v předchozím průkazu, je povinen předložit doklady pro jejich ověření(diplom)
Vydání občanského průkazu po ztrátě, odcizení, poškození
 • ohlásit ztrátu, odcizení, poškození občanského průkazu musí občan osobně, a to na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo na matričním úřadu (vypsat protokol o ztrátě).  Odcizení občanského průkazu lze nahlásit i Policii České republiky. Po ztrátě, odcizení, poškození občanského průkazu lze souběžně požádat i o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 měsíc - správní poplatek 100,- Kč. Současně je nutné požádat o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji za správní poplatek 100,- Kč.
 • Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz (ztráta, odcizení), je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu a další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.
Vydání občanského průkazu po změně rodinného stavu
Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše. Je-li však tento údaj uveden v občanském průkazu, je povinností občana požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů od změny (sňatek, uzavření registrovaného partnerství, zánik partnerství, rozvod, ovdovění). 
 • občanský průkaz
 • doklad o změně rodinného stavu (oddací list, doklad o uzavření registrovaného partnerství, úmrtní list, rozsudek o rozvodu, o zrušení partnerství (s doložkou nebo s vyznačenou právní mocí)
Vydání občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena
 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (např. rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, dosavadní občanský průkaz, doklad o ustanovení opatrovníka, občanský průkaz opatrovníka).
Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý tuto povinnost splnit, žádost podává opatrovník. 
VŠECHNY DOKLADY SE PŘEDKLÁDAJÍ V ORIGINÁLU NEBO V ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ KOPII. 
Správní poplatky 
a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem  - 500,- Kč  
Správní poplatek podle písmene a) se vybere vždy bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu.
b) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc - 100,- Kč
c) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíc - 100,- Kč
d) Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50,- Kč
e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let,který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100,- Kč
f) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100,- Kč
g) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím planosti dosavadního občanského průkazu - 200,- Kč      
h) Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100,- Kč
i) Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu - 100,- Kč

Formuláře ke stažení

Osoby

Budova

Budova B

Adresa:

Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž