Hlavní kontakty

Adresa:

Mánesova 3861/5

767 01 Kroměříž

Telefon:

573 331 188

Fax:

573 331 199

Datová schránka:

r88mqm8

 


Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace je úplná základní škola, v  moderně vybavené pavilonové budově umístěné v klidném a zdravém parkovém prostředí na okraji sídliště Oskol.

V současné době je ve škole vzděláváno 595 žáků v 17 třídách prvního a 12 třídách druhého stupně. Činnost zajišťuje 70 zaměstnanců školy. 

Co nabízíme žákům

Nově vybavené třídy v samostatných pavilonech pro každý stupeň. Školní družinu a stravování v budově školy. Pokračování vzdělávání žáků na druhém stupni beze změny školního prostředí. 

Dvě tělocvičny, nově rekonstruovaný sportovní areál u školní budovy. Na druhém stupni odborné pracovny pro jazyky, výuku fyziky, chemie, přírodopisu, informatiky, výtvarné a hudební výchovy.

Žákům druhého stupně je předkládána nabídka volitelných předmětů. Všichni žáci i pedagogové mají přístup a využívají Internet. 

Pro žáky máme připraven školní vzdělávací program, který vychází z nové strategie vzdělávání a soustředí se na uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. 

Výuka cizích jazyků

Od 1. ročníku je zabezpečována výuka v nepovinném předmětu anglický jazyk. Anglický jazyk se vyučuje od 3. ročníku (od školního roku 2019/2020 od 1. ročníku).

Od 7. ročníku se vzdělávají žáci v  předmětu druhý cizí jazyk (německý, ruský). Žáci 2. stupně mají možnost zúčastnit se jazykových pobytů v zahraničí nebo intenzivního konverzačního kurzu s rodilým mluvčím.

Práce na počítači

Práce na počítači je samozřejmostí u žáků na prvním i druhém stupni. Žáci pracují s výukovými programy ve dvou počítačových pracovnách.  

Od pátého ročníku si žáci rozšiřují počítačové znalosti v předmětu Informatika. 

Na 1. stupni jsou třídy 1. - 2. ročníku vybaveny interaktivní tabulí, třídy pro 3. - 5. ročníky dataprojektory.  

Jak pracujeme se žáky s individuálními potřebami

Péče o žáky s vadami řeči je zajištěna v průběhu 1. a 2. ročníku ve speciální logopedické třídě nebo dle individuální potřeby žáka v logopedickém kroužku. 

Tato péče je odborně zajištěna učitelkami se speciálním logopedickým vzděláním. 

Třída s prvky Montessori

V každém školním roce otevíráme v prvním ročníku třídu s prvky Montessori.

Pedagogika M. Montessori tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který plně respektuje vývojová období dítěte.  

Role učitele je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. Děti se učí samostatnosti a sebeovládání.

S každým dítětem se pracuje individuálně, děti se rozvíjí dle jejich schopností a možností, což vyjadřuje i motto Montessori pedagogiky - "Pomoz mi, abych to dokázal sám". 

Rozšířená výuka

Od 6. ročníku nabízíme třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Žáci mohou také již od prvního ročníku navštěvovat kroužek pohybové výchovy.

Od školního roku 2019/2020 plánujeme otevření první třídy se sportovním zaměřením.

Školní jídelna

Ve školní jídelně je dětem  nabízena zdravá a chutná strava připravovaná v moderní, nově rekonstruované kuchyni. Sestává z polévky, výběru ze dvou druhů hlavních jídel, ovoce nebo salátu a nápoje.  

Toto všechno v ceně 23,- Kč pro žáky ve věku 7 – 10 let, 26,- Kč pro žáky ve věku 11 – 14 let a 29,- Kč pro žáky od 15 let. Objednávky stravy se uskutečňují prostřednictvím elektronických čipů. Výše úhrady je podle množství odebraných jídel. Od ledna 2016 je zprovozněn elektronický systém přihlašování a odhlašování obědů. 

Školní družina

Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. až 3. ročníku v době od 6.30 do 7.45 a od 11.40 do 16.00 hodin. V 5 – 6 odděleních je pod vedením vychovatelek pro žáky připravena velmi pestrá zájmová činnost. 

Mimoškolní činnost

Pro chvíle oddechu máme připravenou širokou nabídku mimoškolních činností.

Žáci mohou pracovat v kroužcích sportovních, keramickém, atletickém, výtvarném, dopravním nebo zdravotnickém.  

Výuka nejen ve škole 

Žáci pravidelně vyjíždějí do škol v přírodě. Žáci 3. a 4. ročníku mají výuku plavání.

Součástí výuky na 1. stupni je i dopravní výchova. V rámci tělesné výchovy se žáci zdokonalují v bruslení v blízkém zimním stadionu.

Pro žáky 2. stupně jsou organizovány exkurze zaměřené na poznávání historie, přírodních jevů, vývoje techniky, využití energetických zdrojů a ekologie. Žáci se také  mohou účastnit zimního lyžařského kurzu nebo poznávacích zájezdů do zahraničí. 

Kulturní vyžití žáků

Žáci se účastní divadelních představení ve Zlíně nebo v Uherském Hradišti, kulturních akcí v Domě kultury v Kroměříži nebo zajímavých filmových představení v Kině Nadsklepí Kroměříž. 

Úspěchy našich žáků

Žáci naší školy dosahují pod vedením pedagogů výrazných úspěchů v různých soutěžích a olympiádách.

Nejvýznamnější jsou  první místa v regionálních i celostátních kolech sportovních soutěží, ale také v soutěžích výtvarných a literárních. 

Projekty, projektové vyučování

Pro zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu realizujeme projekty

  • Škola hrou
  • Vzdělaný žák - budoucnost Evropy
  • Ovoce do škol, EVVO
  • Bezpečná škola - prevence úrazů
  • Jak prožít šťastné dětství
  • Hasík, Dětství bez úrazů
  • Zdravé zuby
  • Člověk v tísni, Příběhy bezpráví
  • Kudy kam
  • Etika do škol a další

Kontakt s naší školou

V době od 7.15 do 15.00 hodin je možno získat informace a omlouvat žáky na telefonním čísle 573 331 188.

Před vyučováním a v době přestávek  vás spojíme také s pedagogy v kabinetech.  

V 1. až 4. ročníku mají žáci jen dopolední výuku nejdéle do 12.35.

Na druhém stupni jsou na odpolední vyučování zařazovány předměty sportovního a výchovného zaměření. Během hlavní přestávky a v době poledního volna mohou žáci využívat počítačovou pracovnu. 

Spolupráce s rodiči

Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy. Ve spolupráci s tímto sdružením jsou připravovány mimoškolní akce žáků a třídní schůzky rodičů. Organizujeme také Dny otevřených dveří, v nichž si mohou rodiče školu prohlédnout. Při škole pracuje Školská rada. 

Každému žákovi v naší škole poskytneme  kvalitní výuku a přípravu na další vzdělávání, všestranný rozvoj schopností  a dovedností, dostatek prostoru pro zájmovou činnost v příjemném pracovním prostředí.