Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:

  • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
  • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
  • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

Činnost oddělení sociálně-právní ochrany dětí je rozdělena na tři části

Terénní sociální práce

Zaměřuje se zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské a zodpovědnosti a na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče. Dále se zaměřuje na děti, na nichž byl spáchán trestný čin, a na děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu. V případě rozchodu nebo rozvodu rodičů vykonává OSPOD v soudním řízení o úpravu poměrů dítěte funkci kolizního opatrovníka a hájí zájmy dítěte.

Kurátor pro mládež

Práce kurátora pro mládež se zaměřuje zejména na děti s poruchami chování, které vedou zahálčivý nebo nemravný život, dále na děti, které spáchaly trestný čin nebo se dopustily činu jinak trestného, opakovaně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, a na děti, které se dopouštějí útěku od rodičů. Kurátor pro mládež pomáhá rodičům při řešení problémů výchovných nebo jiných souvisejících s péčí o dítě - záškoláctví, agresivní chování patologické závislosti. Pomáhá dětem (klientům) překonávat problémy, které mohou vést k negativním projevům v chování. 

Náhradní rodinná péče

Zaměřuje se na vyhledávání dětí vhodných k osvojení nebo ke svěření do režimu náhradní rodinné péče a na vyhledávání osob, které jsou vhodné stát se osvojiteli či pěstouny. OSPOD v rámci této agendy zajišťuje přijímání žádostí od osob, které mají zájem stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu a dále zajišťuje uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a sleduje jejich dodržování. Pracovníci oddělení poskytují poradenskou pomoc ve věcech souvisejících s výchovou dítěte v náhradním rodinném prostředí a sledují vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

S účinností od 1. 1. 2015 se oddělení sociálně-právní ochrany dětí řídí při výkonu své činnosti standardy kvality sociálně-právní ochrany, a to dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.  

Hlavním cílem zavedení standardů kvality sociálně právní ochrany dětí je vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci s dětmi a rodinami.

Jedná se o soubor kritérií, která určují kvalitu poskytované sociálně-právní ochrany ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu.

Tato kritéria sjednocují postupy při práci s ohroženými dětmi a rodinami a nastavují alespoň minimální standard práce ve vztahu ke klientovi i zaměstnanci.