Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Oddělení sociální práce

Činnosti oddělení sociální práce vedou k řešení nepříznivé sociální situace dospělých osob a k jejich sociálnímu začleňování. Pracovníci poskytují klientům základní a zprostředkovávají odborné sociální poradenství.

Oddělení sociální práce tvoří tři úseky

Sociální práce

Úsek sociální práce zajišťuje pomoc a sociální poradenství osobám, které se nacházejí v nepříznivých životních situacích například z důvodu nezaměstnanosti, zadluženosti, ztráty bydlení, zdravotního postižení, závislosti a zprostředkovává poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci. Součástí úseku je také sociální kurátor pro dospělé.

Veřejné opatrovnictví

Úsek veřejného opatrovnictví zajišťuje výkon opatrovnictví osob, kterým bylo ustanoveno město Kroměříž opatrovníkem. Poskytuje také poradenství při stanovení opatrovníka, při omezení svéprávnosti osoby nebo v oblasti výkonu opatrovnictví.                  

Zvláštní příjemce důchodu 

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je příjemce důchodu povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, výplatu přijímat. Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu je uložena na webových stránkách města Kroměříže, nebo je k dispozici u pracovnice oddělení sociální práce. K žádosti je třeba doložit doklad totožnosti žadatele i oprávněné osoby a doklad o přiznání důchodu (důchodový výměr).