Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vykonává činnosti pouze v samostatné působnosti, a to
zejména:

 • navrhuje orgánům města řešení urbanistických a architektonických problémů města,
 • spolupracuje s architektem města,
 • zpracovává náměty a pořizuje podklady pro utváření městského prostředí,
 • analyzuje dlouhodobé potřeby města a dle potřeby pořizuje studie a projekty, které předkládá orgánům města,
 • navrhuje, zpracovává či pořizuje strategický plán města a oborové koncepční dokumenty a materiály,
 • koordinuje koncepční práce ve všech oblastech rozvoje města v rámci působnosti samosprávných orgánů,
 • vyhledává vhodné možnosti zajištění vícezdrojového financování pro aktivity a projekty města, sleduje příležitosti pro využití financování z fondů ESI, veřejných zdrojů ČR a dalších programů v návaznosti na strategické dokumenty,
 • zajišťuje zpracování žádostí o dotaci a komplexních podkladů včetně příloh ve spolupráci s věcně příslušným odborem, s výjimkou akcí stavebního a technického charakteru,
 • zajišťuje realizaci projektů financovaných z fondů ESI ve všech jeho fázích, s výjimkou akcí stavebního a technického charakteru,
 • poskytuje poradenství a metodickou pomoc při realizaci projektů, ve kterých je
  město partnerem projektu, případně jsou realizovány městem zakládanou nebo
  zřizovanou organizací, s výjimkou akcí stavebního a technického charakteru,
 • poskytuje informační servis o možnostech získávání finančních prostředků a
  poradenství organizacím působícím na území města a obcím Mikroregionu
  Kroměřížsko,
 • zajišťuje administraci, řízení a publicitu realizovaných projektů,
 • vede databázi projektů včetně projektů ve fázi udržitelnosti, zajišťuje aktivity
  spojené s náležitostmi udržitelnosti projektů ve spolupráci s věcně příslušnými
  odbory,
 • zastupuje město jako účastníka řízení v územním řízení z hlediska uplatňování
  záměrů územního plánování a jedná jménem města jako účastník řízení po
  schválení příslušným orgánem města,
 • zastupuje město jako vlastníka v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů
  územního plánování a jedná jménem města po schválení příslušným orgánem
  města,
 • iniciuje pořízení územního plánu, regulačního plánu a změny územně plánovací
  dokumentace pro území města,
 • iniciuje pořízení územně plánovacích podkladů, územně analytických podkladů
  a územních studií,
 • spolupracuje s odborem Stavební úřad, oddělením územního plánování,
 • provádí administraci programu „Regenerace Městské památkové rezervace“ a spolupracuje s věcně příslušným odborem při realizaci stavebních akcí v rámci tohoto programu,
 • připravuje podklady pro jednání výboru pro rozvoj a regeneraci MPR,
 • zastupuje město jako účastníka řízení ve správním řízení z hlediska uplatňování záměrů ochrany životního prostředí a jedná jménem města jako účastník řízení, po schválení příslušným orgánem města,
 • zastupuje město jako vlastníka ve správním řízení z hlediska uplatňování záměrů ochrany životního prostředí a jedná jménem města, po schválení příslušným orgánem města,
 • koordinuje úkoly vyplývající z členství města v Národní síti Zdravých měst ČR (dále NSZM ČR) a z mezinárodního Projektu Zdravé město OSN-WHO, jehož prostřednictvím jsou realizovány na místní úrovni mezinárodní dokumenty místní Agenda 21,
 • v rámci Projektu Zdravé město úzce spolupracuje s ostatními orgány města,
  komisemi, odbory a útvary MěÚ, komisemi RMK a výbory ZMK i dalšími
  institucemi.

Budova - Riegrovo náměstí

Adresa:

Riegrovo náměstí 149/33, 76701 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Další informace