Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vykonává činnosti pouze v samostatné působnosti, a to zejména:

 • navrhuje orgánům města řešení urbanistických a architektonických problémů města,
 • spolupracuje s architektem města,
 • zpracovává náměty a pořizuje podklady pro utváření městského prostředí,
 • analyzuje dlouhodobé potřeby města a dle potřeby pořizuje studie a projekty, příp. další stupně projektových dokumentací, které předkládá orgánům města,
 • navrhuje, zpracovává či pořizuje strategický plán města a oborové koncepční dokumenty              a materiály,
 • koordinuje koncepční práce ve všech oblastech rozvoje města v rámci působnosti samosprávných orgánů,
 • vyhledává vhodné možnosti zajištění vícezdrojového financování pro aktivity a projekty města, sleduje příležitosti pro využití financování z fondů ESI, veřejných zdrojů ČR a dalších programů v návaznosti na strategické dokumenty,
 • zajišťuje zpracování žádostí o dotaci a komplexních podkladů včetně příloh ve spolupráci              s věcně příslušným odborem, s výjimkou akcí stavebního a technického charakteru,
 • zajišťuje realizaci projektů financovaných z fondů ESI ve všech jeho fázích, s výjimkou akcí stavebního a technického charakteru,
 • poskytuje poradenství a metodickou pomoc při realizaci projektů, ve kterých je
  město partnerem projektu, případně jsou realizovány městem zakládanou nebo
  zřizovanou organizací, s výjimkou akcí stavebního a technického charakteru, poskytuje informační servis o možnostech získávání finančních prostředků a
  poradenství organizacím působícím na území města a obcím Mikroregionu Kroměřížsko,
 • zajišťuje administraci, řízení a publicitu realizovaných projektů,
 • vede databázi projektů včetně projektů ve fázi udržitelnosti, zajišťuje aktivity spojené                      s náležitostmi udržitelnosti projektů ve spolupráci s věcně příslušnými odbory,
 • zastupuje město jako účastníka řízení ve správním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování po schválení příslušným orgánem města,
 • zastupuje město jako vlastníka ve správním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování po schválení příslušným orgánem města,
 • iniciuje pořízení územního plánu, regulačního plánu a změny územně plánovací dokumentace pro území města,
 • spolupracuje s odborem Stavební úřad,
 • provádí administraci programu „Regenerace Městské památkové rezervace“ a zajišťuje realizaci stavebních akcí v rámci tohoto programu,
 • připravuje podklady pro jednání výboru pro rozvoj a regeneraci MPR,
 • zastupuje město jako účastníka řízení ve správním řízení z hlediska uplatňování záměrů ochrany životního prostředí, po schválení příslušným orgánem města,
 • zastupuje město jako vlastníka ve správním řízení z hlediska uplatňování záměrů ochrany životního prostředí, po schválení příslušným orgánem města,
 • koordinuje úkoly vyplývající z členství města v Národní síti Zdravých měst ČR (dále NSZM ČR)   a z mezinárodního Projektu Zdravé město OSN-WHO, jehož prostřednictvím jsou realizovány na místní úrovni mezinárodní dokumenty místní Agenda 21,
 • v rámci Projektu Zdravé město úzce spolupracuje s ostatními orgány města, komisemi, odbory a útvary MěÚ, komisemi RMK a výbory ZMK i dalšími institucemi,
 • plní další případné úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a nařízeními zaměstavatele.

Budova - Riegrovo náměstí

Adresa:

Riegrovo náměstí 149/33, 76701 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)