Oddělení občansko-správních přestupků

Základní činnosti oddělení: 

a) projednává přestupky dle zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích v souladu s ustanoveními zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů jako správní orgán obce, resp. správní orgán obce s rozšířenou působností a přestupky dle zák. č. 251/2016 Sb. pro další obce ve správním obvodu města Kroměříž na základě uzavřených veřejnoprávních smluv,

b) projednává jako správní orgán obce s rozšířenou působností přestupky ve věcech, k jejichž projednávání není věcně příslušný jiný odbor nebo správní orgán,

c) oprávněné úřední osoby jsou zmocněni k podpisu všech písemností, vztahujících se k řešení činností uvedených pod písm. a) a b),

d) provádí v souladu s platnými právními předpisy zápisy do evidence přestupků u přestupků, při jejichž řešení bylo oddělení občansko-správních přestupků věcně a místně příslušným správním orgánem, 

e) v souladu s platnými právními předpisy provádí za Městský úřad Kroměříž zápisy do evidence přestupků v případech, kdy o uložení pokuty v blokovém řízení rozhodovala Městská policie Kroměříž,

f) dle požadavků orgánů činných v trestním řízení a dalších oprávněných orgánů vypracovává zprávy o pověsti občanů na základě skutečností o jejich jednání a chování evidovaných v rejstříku přestupkové agendy,

g) vykonává opatrovnictví dle § 471 zák. č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro osoby, u nichž není znám pobyt,

h) zaměstnanci oddělení se zúčastňují poznávacích řízení a jako nezúčastněné osoby při akcích PČR a soudu,

i) plní další případné úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a nařízeními zaměstnavatele.

Dále jsou zaměstnanci tohoto oddělení oprávněni k podpisu dokumentů souvisejících s udělováním příkazů na místě.

Budova B

Adresa:

Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Další informace