Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název

Město Kroměříž

2. Důvod a způsob založení

Město Kroměříž je územním samosprávným celkem, který se řídí Ústavou České republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Je právnickou osobou s právní subjektivitou, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3. Organizační struktura

Orgány města Kroměříže

Přehledné schéma organizační struktury města Kroměříže je zveřejněno zde.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa: Městský úřad Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

tel: +420 573 321 111

fax: +420 573 331 481

e-mail: podatelnamesto-kromeriz.cz

Oficiální webová prezentace města Kroměříže

www.mesto-kromeriz.cz

Úřední hodiny na jednotlivých pracovištích i úřední hodiny celého úřadu najdete po kliknutí zde.

Kontakty na jednotlivé pracovníky najdete po kliknutí zde.

5. Úřední hodiny

PO, ST 8:00 - 17:00 hod. 

ÚT, ČT, PÁ - po dohodě občana s pracovníkem odboru

6. Příjmový účet

Komerční Banka, pobočka Kroměříž, účet číslo 8326340247/0100

6. IČO 

00 287 351

7. DIČ

CZ00287351 Město Kroměříž není plátce DPH

8. Dokumenty

Rozpočty města

9. Žádosti o informace

Informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. poskytuje odbor občansko-správních agend - oddělení právních činností městského úřadu. Povinnost poskytnout informace se vztahuje na žádosti podávané ústně, písemně případně prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

Formulář o poskytnutí informace

Směrnice č. 4/2019 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

10. Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět.

Způsoby podání

Formulář pro získání informace

11.  Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí Městského úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení Městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada obce.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny Městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Zlín.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím oddělení MěÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

Formuláře v tištěné podobě lze získat na podatelně Městského úřadu.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Popisy postupů 

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž orgány města jednají a rozhodují, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k orgánům města.

Přístup k předpisům obsažených ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách na odboru občansko-správních agend - oddělení právních činností Městského úřadu Kroměříž, kde do nich může každý nahlédnout.

Obecně závazné vyhlášky města, nařízení města a pravidla přijatá orgány města jsou k nahlédnutí na odboru občansko-správních agend - oddělení právních činností Městského úřadu Kroměříž.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací 

-         Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2021

16. Výroční zprávy

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Další informace