Zřízení sjezdu - připojení k pozemní komunikaci

Městský úřad Kroměříž - Obecní úřad s rozšířenou působností, odbor dopravy vykonává působnost speciálního stavebního úřadu v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., § 40, odst.4 ve věcech silnic II. a III.třídy a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s vyjímkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, nebo orgán kraje v přenesené působnosti.

Sjezdy-vzájemné připojování pozemních komunikací jsou řešeny prováděcí vyhláškou č.104/1997 Sb., dle které odbor dopravy jako speciální stavební úřad postupuje při vydávání rozhodnutí . 

Co k tomu potřebuji?

  • vyplněnou žádost
  • snímek z katastrální mapy se zakreslením místa sjezdu + doklad o vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí ne starší 6 měsíců
  • výkresy technického řešení ve vhodném měřítku (situační výkres řešeného sjezdu z projektové dokumentace, příčný a podélný řez, stručný technický popis)
  • pokud se nejedná o sjezd k RD doložte i řešení dopravní obsluhy uvnitř připojované nemovitosti - dopravní zatížení, manipulace s materiály, parkování, počet parkovacích stání apod.
  • stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Kroměříž, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž.
  • souhlas majetkového správce pozemní komunikace příp. majitele sousedního pozemku

Formuláře ke stažení

Osoby