Vyřízení živnostenského listu či koncese pro právnickou osobu

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), předepisuje povinné náležitosti, které musí být splněny před vydáním živnostenského oprávnění (viz níže).

V případě nejasností doporučujeme osobní či telefonický dotaz na kteréhokoliv pracovníka pověřeného k vyřizování těchto agend. Důkladnou konzultaci doporučujeme zejména v případě, že žadatel o živnostenské oprávnění nemá zcela jasnou představu o svých podnikatelských záměrech a tudíž nedokáže jednoznačně určit, o jakou konkrétní živnost má požádat, případně jaké doklady (zejména kvalifikační) má živnostenskému úřadu předložit. U právnických osob je konzultace se živnostenským úřadem velmi významná vzhledem ke specifickému režimu založení subjektu a s tím spojených finančních nákladů před vlastním vyřizováním živností na živnostenském úřadě.

Vyřizování živností u právnických osob může probíhat ve dvou režimech:

  • Právnická osoba je teprve zakládána (tzn. existuje nový zakládací titul – např. u společnosti s ručením omezeným je uzavřena společenská smlouva o založení společnosti, společenská smlouva musí být sepsána formou notářského zápisu, ale dosud není zapsána v obchodním rejstříku). Pak živnostenský úřad na žádost zakladatelů, popřípadě orgánů nebo osob oprávněných podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, vydá (po předložení zakládací listiny) živnostenský list nebo koncesní listinu před zápisem do obchodního rejstříku. Vydaná živnostenská oprávnění však ještě nedovolují právnické osobě živnostensky podnikat. Právo provozovat živnost vzniká až dnem zápisu do obchodního rejstříku.
  • Právnická osoba již existuje (tzn. že je již zapsaná v obchodním rejstříku). V tomto případě vydaná živnostenská oprávnění dovolují právnické osobě podnikat již dnem ohlášení živnosti, případně dnem, který si právnická osoba v ohlášení určí (musí to být některý z dnů následujících po dni ohlášení živnosti). Nová živnost by rovněž měla být následně zapsána do obchodního rejstříku.

Co k tomu potřebuji?

  • výpis z evidence Rejstříku trestů odpovědného zástupce (UPOZORNĚNÍ: v současné době si tento výpis zajišťují živnostenské úřady přímo ze systému, neni nutné si tento doklad obstarávat předem; je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osob prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c), učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto bodu může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti. Rovněž tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
  • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce v případě živností ohlašovacích řemeslných, vázaných a živností koncesovaných (např. výuční list, maturitní vysvědčení, doklad o vykonané praxi v oboru, apod. . vždy dle požadavků stanovených živnostenským zákonem pro povolení konkrétní živnosti),
  • doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku, pokud již byl zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního či obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o tom, že její organizační složka podniku na území České republiky byla zapsána v obchodním rejstříku, pokud byl již zápis proveden, a doklad o provozování podniku v zahraničí. Doklad o provozování podniku v zahraničí nemusí předkládat právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie. Výpisy z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.
  • doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektu nebo prostorám, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo (např. nájemní či kupní smlouva podložená výpisem z LV, udělení souhlasu vlastníka objektu k umístění sídla podloženého výpisem z LV apod.).
  • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce ustanoven. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
  • poplatek 1.000,- Kč za první živnostenské oprávnění. Při rozšíření podnikatelské činnosti o další živnost je hrazen poplatek ve výši 500 Kč. Platba je prováděna v hotovosti na úřadě (není možné použít kolkovou známku!).
V případě, že právnická osoba teprve vzniká, vystavené živnostenské oprávnění neobsahuje identifikační číslo (IČ) a má uvedeno sdělení, že vznik práva provozovat živnost je až dnem zápisu do obchodního rejstříku. IČ přiděluje právnické osobě rejstříkový soud (Kontakt: Krajský soud v Brně, Husova 15, 601 53 Brno,Tel.č.: 542 218 024, 542 210 663, http://www.justice.cz). UPOZORNĚNÍ: Zakladatelé právnické osoby jsou povinni podat návrh na zápis živnostenských oprávnění ve lhůtě 90 dnů ode dne převzetí či doručení živnostenských oprávnění. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, nebo není-li návrhu zápisu do obchodního rejstříku vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. UPOZORNĚNÍ: Po zápise do obchodního rejstříku živnostenský úřad vydá Výpis ze živnostenského rejstříku se změněnými údaji (doplní se IČ a den vzniku živnostenského oprávnění). Tento úkon je prováděn živnostenským úřadem zdarma.

Osoby