Stavební řízení - speciální stavební úřad pro komunikace

Městský úřad Kroměříž - Obecní úřad s rozšířenou působností, odbor dopravy vykonává působnost speciálního stavebního úřadu v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., § 40, odst.4 ve věcech silnic II. a III.třídy a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s vyjímkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, nebo orgán kraje v přenesené působnosti.

Vykonává působnost silniční správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic v rámci obvodu obce s rozšířenou působností /dále jen obvodu/

  • vydávání stavebního povolení na stavby komunikací II. a III. třídy, místní komunikace, chodníky, parkoviště

  • vydání stanovisek a vyjádření ke stavbám výše uvedeným

  • vyjádření k umístění reklam a reklamních zařízení umístěných v ochranném pásmu komunikací

  • povolení stavebních prací v ochranném pásmu silnic

Co k tomu potřebuji?

  • vyplněnou žádost
  • stanovisko PČR dopravní inspektorát Kroměříž
  • vyjádření majetkového správce komunikace

Formuláře ke stažení

Osoby