Sociálně - právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:

• ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
• ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
• působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Dále na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávání školní docházky, dopouštění se přestupků či trestných činů, jsou uživateli návykových látek nebo mají jiné výchovné problémy), které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu. V neposlední řadě je sociálně-právní ochrana dětí zaměřena na děti, na nichž byl spáchán trestný čin, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu.

Co k tomu potřebuji?

  • platný občanský průkaz

Formuláře ke stažení

Osoby