Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí dle § 10b zákona  č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích  fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, ale i fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

Za fyzické osoby s trvalým pobytem v obci tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.  Celková výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu na rok 2021 činí 492,- Kč na osobu.

Výše poplatku pro poplatníky mající nárok na slevu dle Obecně závazné vyhlášky č. 10/2020 činí 372,- Kč na osobu a rok. 

Úhrada poplatku: bezhotovostně na účet č. 8326720207/0100,  variabilní symbol = identifikační číslo poplatníka.

 

V hotovosti (popř. platební kartou) lze místní poplatek za odpady uhradit na pokladně oddělení místních poplatků, Velké náměstí č. 33, Kroměříž, v budově městské policie. 

Více informací naleznete v  Obecně závazné vyhlášce města  Kroměříž č. 5/2020 o místních poplatcích.

 

Městský úřad tímto informuje daňové subjekty, že správní orgány, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve  smyslu § 69 a násl. daňového řádu a proto neposkytují výše popsanou službu. Výše uvedeným způsobem nelze vůči správci daně činit žádná podání, protože k realizaci této možnosti je nezbytný speciální aplikační systém, se kterým správce daně v současné době nepracuje, neboť k tomu není technicky vybaven.

 

 

Co k tomu potřebuji?

Vyplnit a odevzdat "dotazník pro výběr poplatku za likvidaci odpadu".

Formuláře ke stažení

Osoby