Kurátor pro mládež

Práce kurátora pro mládež se zaměřuje zejména na děti s poruchami chování, které vedou zahálčivý nebo nemravný život, děti, které spáchaly trestný čin nebo se dopustily činu jinak trestného, opakovaně páchají přestupky, nebo jinak ohrožují občanské soužití, děti které se dopouštějí útěku od rodičů.

Kurátor pro mládež pomáhá rodičům při řešení problémů výchovných nebo jiných, souvisejících s péčí o dítě - záškoláctví, agresivní chování patologické závislosti. Na druhé straně pomáhá dětem (klientům) překonávat problémy, které mohou vést k negativním projevům v chování.

Nezbytnou součástí práce je spolupráce s orgány obcí, se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, charitativními a jinými organizacemi.

Základem práce jsou opakované výchovné pohovory s klienty a rodiči, sociální šetření v terénu - místě bydliště, škole, policii. Po společném celkovém vyhodnocení situace je nabídnuto několk variant řešení, které by měly vést k nápravě - návštěva psychologa, psychiatra, střediska výchovné péče, psychoterapeutického centra, v krajním případě nařízení ústavní výchovy.

Aby se zavčas předešlo závažným problémům, třeba i následné trestné činnosti, musí se situace začít řešit včas.

Co k tomu potřebuji?

Platný občanský průkaz, případně jiný doklad totožnosti, při prvním kontaktu je vhodné mít k dispozici rodný list nezletilého dítěte.

Osoby