Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů

 

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Dne 25.05.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Město Kroměříž jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. 

Město zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.   

 

Správce osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Město Kroměříž

Velké nám. 115/1, Kroměříž

IČ: 00287351

č. datové schránky: bg2bfur

 

Ing. Bc. Martina Pinďáková

tel.: 573 321 393

e-mail: poverenec.oou@mesto-kromeriz.cz

.

Zásady zpracování osobních údajů

| 24.05.2018 |

Správce prohlašuje, že vaše osobní údaje (dále jen „OÚ“) jsou zpracovávány a chráněny v  souladu s obecným nařízením a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

Při zpracování OÚ jsou dodržovány následující zásady: 

 1. zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování;
 2. účelové omezení;
 3. minimalizace OÚ;
 4. přesnost a aktuálnost;
 5. omezené uložení;
 6. integrita a důvěrnost. 

Ad 1. Zákonnost zpracování osobních údajů dle obecného nařízení

Správce může zpracovávat osobní údaje subjektů údajů na základě následujících právních titulů: 

a) udělili jste souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat; 
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost; 
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na město (správce) vztahuje; 
d) zpracování je nezbytné pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo jiné fyzické osoby; 
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřeno město (správce); 
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů města (správce) či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu vašich osobních údajů (zejména pokud je subjektem údajů dítě). 

Ad. 2. Účelové omezení

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány vždy pro známé účely zpracování. Jedná se zejména o plnění právních povinností a souvisejících úkolů, které se na město vztahují.  

Město jako správce osobních údajů zpracovává vaše osobní údaje zejména pro účely: 

 • výkonu státní správy a povinností dle příslušných právních předpisů;
 • výkonu samosprávy - soudní, exekuční, insolvenční a obdobná řízení;
 • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí;
 • svého oprávněného zájmu;
 • zajištění interních procesů;
 • komunikace s občany; 

Ad 3. Minimalizace osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu

Ad. 4 Přesnost a aktuálnost osobních údajů

Organizace dbá na to, aby Vaše případné nepřesné, chybné či neaktuální osobní údaje byly bezodkladně opraveny nebo vymazány.

Ad. 5 Omezené uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou vaše osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

Ad. 6 Integrita a důvěrnost osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

K vašim osobním údajům bude mít přístup pouze správce a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a kteří zajišťují náležitou ochranu vašich práv. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není městu uložena zvláštním právním předpisem anebo jste k tomu neudělili souhlas. Při zpracování osobních údajů u města nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do vašich práv či oprávněných zájmů.