Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů

 

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Dne 25.05.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Město Kroměříž jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. 

Město zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.   

 

Správce osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Město Kroměříž

Velké nám. 115/1, Kroměříž

IČ: 00287351

č. datové schránky: bg2bfur

 

Ing. Bc. Martina Pinďáková

tel.: 573 321 393

e-mail: poverenec.oou@mesto-kromeriz.cz

.

Práva subjektu údajů

| 24.05.2018 |


Ve smyslu zásady transparentnosti zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo na následující informace:

 • Informace o účelech a o právních základech zpracování
 • Informace o kategoriích osobních údajů
 • Informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou OÚ předávány,
 • Informace o plánované době, po kterou jsou OÚ uloženy
 • Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování
 • Konkretizaci oprávněného zájmu správce
 • Informace o zdroji, ze kterého OÚ pocházejí 

 

Subjekt údajů má právo po správci osobních údajů vyžadovat:

 • informaci, zda jsou či nejsou jeho OÚ zpracovávány a na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům,
 • opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, bez zbytečného odkladu,
 • výmaz osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu („právo být zapomenut“) v případech kdy:
                       - OÚ již nejsou pro dané účely potřebné,
                       - subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovávány a neexistuje žádný                                              další právní důvod zpracování,
                       - subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné                                               důvody pro zpracování
                        - OÚ byly zpracovány protiprávně
                        - pokud OÚ byly zpracovány v souvislosti nabídkou služeb informační společnosti přímo                                                  dítěti do věku 16 let a nebyl-li současně vyjádřen souhlas jeho zákonným       zástupcem,
 • omezené zpracování v případech, kdy subjekt popírá přesnost OÚ nebo vznesl námitku proti zpracování nebo je zpracování OÚ protiprávní, ale subjekt místo výmazu žádá omezení jejich použití,
 • získat OÚ, které se ho týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na předání těchto údajů jinému správci v případě, že je zpracování založeno na souhlasu či smlouvě,
 • vznést námitku proti zpracování, pokud se zpracování OÚ zakládá na oprávněném zájmu správce nebo zpracování ve veřejném zájmu.
 • aby nebyl předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.