Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů

 

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Dne 25.05.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Město Kroměříž jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. 

Město zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.   

 

Správce osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Město Kroměříž

Velké nám. 115/1, Kroměříž

IČ: 00287351

č. datové schránky: bg2bfur

 

Ing. Bc. Martina Pinďáková

tel.: 573 321 393

e-mail: poverenec.oou@mesto-kromeriz.cz

.

Pojmy

| 24.05.2018 |

Subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. 

Osobní údaj - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

Citlivý údaj - zvláštní kategorie osobního údaje – osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby

Zpracovatel OÚ – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření naší organizace zpracovává osobní údaje. Jedná se zejména o organizace, které spravují informační systémy.

Účel zpracování OÚ – činnost, proces či aktivita, pro kterou je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat. (viz přehled účelů zpracování)

Titul zpracování OÚ – zákonnost (legálnost) zpracování OÚ. PO zpracovává pouze OÚ subjektů údajů, pro které byla zmocněna zvláštním právním předpisem, nebo na základě dobrovolného smluvního ujednání, ve svém oprávněném zájmu, veřejném zájmu anebo na základě svobodného a informovaného souhlasu od subjektu údajů. 

Zdroje OÚ – fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, od kterého jsou osobní údaje získány. Příspěvková organizace získává osobní údaje subjektů údajů zejména od zákonných zástupců dětí/žáků pro řádné poskytování výchovně vzdělávacích služeb.  

Příjemce OÚ - fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty. Příspěvková organizace osobní údaje subjektů údajů poskytuje dalším příjemcům pouze na základě zákonných povinností svěřeným organizaci.

Zpracování OÚ - jakákoli operace s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení