Informace ze zákona č. 255/2012 Sb.

 

Dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)  mají kontrolní orgány pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2014.