Audio ZMK 4. 4. 2013

Schválení programu

mp3 | |

Složení návrhové komise

mp3 | |

Prodej části pozemku parc. č. 601/86

mp3 | |

Prodej pozemku parc. č. 2747/136

mp3 | |

Nabytí id. 1/20 pozemků parc. č. 133

mp3 | |

Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě

mp3 | |

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3148/2

mp3 | |

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2771/7

mp3 | |

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1/2 - ostatní plocha, o výměře 265 m2 v k. ú. Těšnovice

mp3 | |

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 625/25

mp3 | |

Žádost o změnu definiční čáry mezi ulicemi Na Kopečku a Na Sladovnách

mp3 | |

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva

mp3 | |

Nabídka převodu pozemku parc. č. 105

mp3 | |

Staženo

mp3 | |

Protinávrh zřízení věcných břemen

mp3 | |

Nabídka pozemku v k. ú. Vážany

mp3 | |

Jednací řád finančního výboru ZMK

mp3 | |

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2014

mp3 | |

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace

mp3 | |

Žádost SK Hanácká Slavia Kroměříž

mp3 | |

Žádost pana Petříka o dotaci na linku č. 9 MHD

mp3 | |

Stanovení odměny pro neuvolněného místostarostu Mgr. Radka Vondráčka

mp3 | |

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže

mp3 | |

Rozpočet města Kroměříže na rok 2015

mp3 | |

Jednací řád kontrolního výboru ZMK

mp3 | |

Jednací řád výboru ZMK pro regeneraci městské památkové rezervace a tvorbu regulačního plánu městské památkové rezervace

mp3 | |

Jednací řád výboru ZMK pro územní plánování

mp3 | |

Protinávrh - Otevřený dopis ve věci výše vstupného do Květné zahrady

mp3 | |

Zpráva o činnosti RMK

mp3 | |

Interpelace

mp3 | |