Usnesení z XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 14.09.2022 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 8. září 2022


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 8. září 2022:

1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Kroměříž v ulici Na Nohyláku
2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 5230 a 704/6 v k. ú. Kroměříž
2/3 Zveřejnění záměru prodeje  částí pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Kroměříž
2/4 Zveřejnění záměru převodu pozemků v k. ú. Kroměříž pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
2/5 Směna částí pozemků v k. ú. Těšnovice
2/6 Nabídka společnosti RD Skopalíkova, s. r. o. k odkoupení pozemků v ulici Skopalíkova
2/7 Nabytí pozemků parc. č. 110 a 320/3 v k. ú. Hradisko
2/8 Nabytí pozemku stpč. 6116 včetně stavby techn.  vybavení č. pop. 4063 v k. ú. Kroměříž v ul. Francouzská a schválení investičního záměru k podání žádosti o dotaci
2/9 Nabytí částí pozemků v k. ú. Vážany u Kroměříže pod cyklostezkou Kotojedy  – Vážany
2/10 Uzavření kupní smlouvy mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž
2/11 Smlouva o realizaci stavby č. 18/2022 mezi městem Kroměříž a Arcibiskupstvím olomouckým
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Schválení Programu regenerace městské památkové rezervace Kroměříž 2023 – 2027
3/2 Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
3/3 Zatoulané štěstí z. s. – poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže
3/4 Schválení dotací k žádostem nad 50.000 Kč – II. výzva 2022
3/5 Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2023
3/6 Závěrečný účet, aktualizované stanovy a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2021
3/7 Návrh na revokaci usnesení ZMK k závěrečnému účtu města Kroměříže za rok 2021
3/8 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2022
4. Různé
4/1 Aktualizace Plánu udržitelné městské mobility Kroměříž
4/2 Plán sociálního začleňování města Kroměříže 2022 – 2025
4/3 Výsledky Žákovského fóra a Veřejného fóra v Kroměříži
4/4 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Kroměříži a vymezují prostory pro volný pohyb psů

4/5 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříže, o stanovení podmínek pro pořádání sportovních a kulturních podniků a o nočním klidu
4/6 Změna ve složení osadního výboru Kotojedy
4/7 Kontrola plnění usnesení č. 2707 – Seznam lokalit s potřebou vybudovat komunikace
na území města Kroměříže, přijatého na 92. schůzi RMK ze dne 14. 6. 2018, kterým RMK bere na vědomí dokument „Seznam lokalit s potřebou vybudovat komunikace na území města Kroměříže“
4/8 Kontrola zjednání nápravy případných nedostatků, na něž poukázalo vyhodnocení závěrů auditních zpráv společnosti Ernst & Young Audit, s. r. o. z rámcové smlouvy o poskytování auditních služeb uzavřené mezi městem Kroměříž a Ernst & Young Audit, s. r. o. dne 23. 3. 2016
4/9 Kontrola postupu řešení zřícení zastřešení podia na Velkém náměstí v roce 2013 se zaměřením na to, zda zástupci města Kroměříže s péčí řádného hospodáře uplatňovali nároky města v souvislosti s touto událostí
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro formulování usnesení  z XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 8. září 2022 ve složení:

Ing. Petr Komínek - předseda
Jarmila Slováková - členka
Petr Stoklasa - člen

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru  prodeje  pozemků  parc. č. 1064/1  -   trvalý travní porost o výměře 1.909 m2,  parc. č. 1115/4 -  orná půda   o výměře 209 m2 , parc. č.  1116/4  -    orná půda   o výměře 78 m2  a částí pozemků  parc. č.    1116/1   - orná půda  o výměře cca   1.030 m2,  parc. č. 1126/2    -   ostatní plocha  o výměře cca  107 m2 a parc. č.  3269/2  -  ostatní plocha   o výměře cca 55 m2,  vše   v    k. ú. Kroměříž. 

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru  prodeje   pozemků   parc. č. 5230 – lesní pozemek  o výměře  1.042 m²  a    parc. č. 704/6 – lesní pozemek  o výměře  542 m²,  oba   v   k.  ú. Kroměříž.  


V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru  prodeje  částí    pozemku  parc. č. 604/1 – ostatní plocha   o výměře  cca 30 m²  a  cca    2m2   v    k. ú. Kroměříž.  


VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   bezúplatného převodu  pozemků parc. č. 2885/2 – ostatní plocha o výměře 12.226 m2       a   parc. č.  4535 -   ostatní  plocha  o výměře 14.426 m2, vše v k. ú. Kroměříž  pro Hasičský záchranný sbor  Zlínského   kraje.

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

směnu  části  pozemku  parc. č. 242/2 – zahrada o výměře  cca 10 m²  v    k.  ú.  Těšnovice  ve vlastnictví města Kroměříže za část  pozemku parc. č. 244 -  zahrada        o výměře  cca 10 m²     v  k. ú.  Těšnovice  ve vlastnictví   xx,  bytem xx,  767 01 Kroměříž. Geometrické zaměření pozemků bude provedeno na náklady obou stran, každý 1/2. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že směnná smlouva bude uzavřena po geometrickém zaměření cesty a změně druhu pozemku pod cestou.

 

VIII.

Zastupitelstvo  města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

nabytí pozemku parc. č. 3123/18 - ostatní plocha o výměře 8 m² v k. ú.  Kroměříž  z vlastnictví  společnosti  RD Skopalíkova, s. r. o., se sídlem Jedovnická 2347/6, 628 00 Brno – Líšeň    za   smluvní kupní cenu  1.000 Kč/m2,  splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

2.
n e s c h v a l u j e

nabytí   části  pozemku parc. č.  1681/1 -  orná půda  o výměře  cca  1.267 m² v    k.  ú.  Kroměříž  z vlastnictví  společnosti  RD Skopalíkova, s. r. o., se sídlem Jedovnická 2347/6, 628 00 Brno – Líšeň.

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

nabytí      pozemků   parc. č.  110 – trvalý travní porost     o výměře 317 m²   a parc. č. 320/3  -  ostatní plocha   o výměře 195 m²,  oba    v    k. ú. Hradisko  z vlastnictví  xx, bytem    xx, 767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu  1.200  Kč/m2 ,  t. j. celkem  614.400 Kč.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

nabytí      pozemku   st. parc. č.   6116  -  zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 382 m²    jehož  součástí  je stavba technického vybavení s  č. pop. 4063 v ulici Francouzská, vše    v    k.  ú.  Kroměříž  z vlastnictví    xx, bytem xx, 686 06 Uherské Hradiště,   za   smluvní kupní cenu  3.500.000 Kč,  splatnou  jednorázově   po vkladu   vlastnického   práva  do katastru nemovitostí

2.
s c h v a l u j e

investiční záměr s názvem „Demolice budovy kotelny na ulici Francouzská a realizace veřejného parku, Kroměříž". Předmětem Investičního záměru je revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) v rámci programu Brownfieldy formou dotace, dle předložené zprávy. Veřejné prostranství, které revitalizací vznikne, je určeno převážně pro jiné než hospodářské využití,  dle podmínek stanovených v nařízení vlády č. 496/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů


XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
nabytí   části   pozemků   parc. č.   681/42 -  orná půda  o výměře  cca  427 m² a  parc. č.    682/21  -   vodní plocha     o výměře  cca  28 m², oba    v    k. ú.  Vážany u Kroměříže  z vlastnictví      xx, bytem xx,  768 24 Hulín  za   smluvní kupní cenu  300  Kč/m2, splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

2.
nabytí     části   pozemku   parc. č.   684/1 -  orná půda  o výměře  cca  497 m²     v    k. ú.  Vážany u Kroměříže  z vlastnictví  id. 1/2    xx, bytem xx, 160 00 Praha 6 a id. 1/2  xx,  767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu  300  Kč/m2, splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

Nejdříve bude uzavřena   smlouva o smlouvě budoucí s tím, že  kupní smlouva    bude uzavřena   po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvedené stavby, s uplatněním inflační doložky.
Geometrické   zaměření   částí výše uvedených pozemků bude provedeno na náklady kupujícího.


XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření kupní  smlouvy  č. UZSVM/BKM/6258/2022- BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových    a  městem  Kroměříž,  podle předložené zprávy.

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 18/2022 „Vstupní objekt do zámeckých sklepů s trafostanicí“ mezi městem Kroměříž a Arcibiskupstvím olomouckým, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, podle předložené zprávy.

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program regenerace městské památkové rezervace Kroměříž pro léta 2023 – 2027 vypracovaný Ing. arch. Radmilou Vraníkovou, Ph.D., podle předložené zprávy.

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2022 mezi městem Kroměříž a Římskokatolickou farností svatého Mořice Kroměříž, se sídlem Stojanovo náměstí 5/3, 767 01 Kroměříž, IČ 652 68 831, zastoupenou xx, na objekt kostel sv. Mořice (restaurování vitrážového okna č. 2), podle předložené zprávy.

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 95.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2022 mezi městem Kroměříž a firmou Zlatý Kohout a.s., se sídlem Palackého 727/14, 110 00 Praha 1, IČ 096 89 001, zastoupenou xx, na objekt Měšťanského domu, Kovářská 20, 767 01 Kroměříž (na obnovu schodiště do loubí domu a další související práce), podle předložené zprávy.

3.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 89.000  Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2022 mezi městem Kroměříž  a   xx, Sladovnách č. p. 1492/8, 767 01 Kroměříž, na objekt Měšťanského knížecího domu, Na Sladovnách 1492/8, Kroměříž (na obnovu vnějšího pláště – opravu uliční fasády a další související práce), podle předložené zprávy.

 

XVI.

Zastupitelstvo  města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Kroměříž a spolkem Zatoulané štěstí, z. s., Kojetínská 1175/42,  767 01  Kroměříž, IČ: 056 84 048,  z rozpočtu města Kroměříže, podle předložené zprávy.

 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy k žádostem nad 50.000 Kč v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2022:

Rozdělení dotací II. výzva 2022

 

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komise pro kulturu, cestovní ruch, prezentaci města a partnerská města

číslo žádosti

požadavek

dotace

účel

Spol.přátel klasických zápřeží ČR,z.ú.

99/02/22/2

100 000 Kč

75 000 Kč

Soutěž tradičních zápřeží KM 2022

KOMISE CELKEM

 

100 000 Kč

75 000 Kč

 

 


XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. 
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2023, podle předložené zprávy

2. 
Vyhlášení Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2023, podle předložené zprávy.

3. 
Objem finančních prostředků určených poskytovatelům sociálních služeb v rozpočtu města Kroměříže na rok 2023 ve výši 8.400.000  Kč, podle předložené zprávy.


XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

1.
b e r e   n a   v ě d o m í

závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2021


2.
s o u h l a s í

s novým zněním stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO,
podle předložené zprávy.

 

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

1.
r u š í

bod 2. v usnesení č. XVI. z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 16. června 2022

2.
s c h v a l u j e

Závěrečný účet města Kroměříže za rok 2021 se uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2022:

a)
na straně příjmů:
       68,0 pol. 411 kompenzační bonus
  1.099,0 pol. 421 snížení energetické náročnosti Lutopecká
- 1.500,0 pol. 232 návrh dotace snížení energetické náročnosti Lutopecká
       66,0 pol. 412 dotace projekty škol
     - 50,0 pol. 232 návrh dotace projekty škol
      500,0 pol. 411 dotace začleňování ukrajinských uprchlíků
      739,0 pol. 411 dotace SsmK – osoby s demencí
      150,0 pol. 412 dotace hudba v zahradách a zámku
      975,0 pol. 411 dotace MPR
    - 580,0 pol. 232 návrh dotace MPR – město
      - 75,0 pol. 232 návrh dotace MPR – PO
      - 70,0 pol. 232 návrh dotace MPR – FO
    - 250,0  pol. 232 návrh dotace MPR – církev
   4.500,0 pol. 214 podíl na HV Biopas
      144,0 pol. 222 vratky transferů projektů škol
      754,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven
    - 754,0 pol. 232 návrh dotace regionální funkce knihoven
        27,0 pol. 411 dotace pěstounské péče
   1.000,0 pol. 214 příjmy z úroků
 15.000,0 pol. 121 DPH
   5.000,0 pol. 112 daně - právnické osoby 
   2.000,0 pol. 111 daně - závislá činnost
   1.000,0 pol. 111 daně, - vybíraná srážkou
__________________________________________________________________________
29.743,0 příjmy celkem

b)
na straně výdajů:
     281,0 pol. 501 dotace začleňování ukrajinských uprchlíků
       75,0 pol. 502 dotace začleňování ukrajinských uprchlíků
       38,0 pol. 503 dotace začleňování ukrajinských uprchlíků zdravotní pojištění
     106,0  pol. 503 dotace začleňování ukrajinských uprchlíků sociální pojištění
       25,0 pol. 502 dotace nepřímé náklady začleňování ukrajinských uprchlíků
     - 25,0 pol. 519 dotace MAP III.
   - 250,0 pol. 501 dotace výkon sociální péče
     - 63,0 pol. 503 dotace výkon sociální péče
     - 23,0 pol. 503 dotace výkon sociální péče
      739,0 pol. 533 SsmK dotace – program osoby s demencí
      150,0 pol. 533 Dům kultury dotace – hudba v zahradách a zámku
        27,0 pol. 549 dotace pěstounská péče
   2.300,0 pol. 536 odvody DPH
      144,0 pol. 536 vratky transferu – projekty škol
        72,0 pol. 522 transfer MAP – Jižní Haná o. p. s.
        72,0 pol. 522 transfer MAP – MAS  Hříběcí hory z. s.
    - 144,0 pol. 590 rezerva projekt  MAP III.
   3.800,0 pol. 613 výkupy pozemků
      727,0 pol. 533 MŠ s právní subjektivitou – navýšení energií
   1.662,0 pol. 533 ZŠ s právní subjektivitou – navýšení energií
      146,0 pol. 533 SVČ Šipka – navýšení energií
      817,0 pol. 533 SzmK – navýšení energií
      101,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – navýšení energií
        16,0 pol. 533 projekty škol a školek
___________________________________________________________________________
  10.793,0 výdaje celkem

c)
financování
 - 18.950,0 zapojení zůstatků BÚ

d)
rekapitulace
   877.351,-  příjmy celkem
1.015.725,-  výdaje celkem
- 138.374,-  saldo příjmů a výdajů
  138.374,-  financování

 

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

strategický dokument „Plán udržitelné městské mobility města Kroměříže", aktualizovaný v roce 2022,  podle předložené zprávy.

 

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

strategický dokument „Plán sociálního začleňování města Kroměříže 2022 – 2025“, podle předložené zprávy.

 

XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

priority, které vzešly z diskusního fóra a následné ankety Žákovské fórum a Veřejné fórum v Kroměříži, podle předložené zprávy.


XXV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Kroměříži a vymezují prostory pro volný pohyb psů, podle předložené zprávy.

 

XXVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2022, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a o nočním klidu, podle předložené zprávy.

 

XXVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

odstoupení pana Pavla Svobody a pana Radka Lehkoživa z funkce člena osadního výboru Kotojedy 

u r č u j e

počet členů  osadního  výboru Kotojedy  v počtu 5.

 

XXVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu kontrolního výboru ZMK o výsledku kontroly plnění usnesení č. 2707- Seznam lokalit s potřebou vybudovat komunikaci na území města Kroměříže, přijatého na 92. schůzi RMK ze dne 14. 6. 2018, kterým RMK bere na vědomí dokument – „Seznam lokalit s potřebou vybudovat komunikaci na území města Kroměříže" a ukládá vedoucí odboru rozvoje města počínaje rokem 2019 každoročně předložit do konce února Radě města Kroměříže seznam lokalit s potřebou vybudovat komunikace na území města a současně předložit Radě města Kroměříže plán aktualizace seznamu lokalit k výběru.

 

XXIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu kontrolního výboru ZMK o výsledku kontroly zjednání nápravy případných nedostatků, na něž poukázalo vyhodnocení závěrů auditních zpráv společnosti Ernst & Young Audit, s. r. o. z rámcové smlouvy o poskytování auditních služeb uzavřené mezi městem Kroměříž a Ernst & Young Audit, s. r. o. dne 23. 3. 2016.

 

XXX.

Zastupitelsto města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu kontrolního výboru ZMK o výsledku kontroly postupu řešení zřícení zastřešení pódia na Velkém náměstí v roce 2013 se zaměřením na to, zda zástupci města Kroměříže s péčí řádného hospodáře uplatňovali nároky města v souvislosti s touto událostí.


XXXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

   Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

       Mgr. Daniela Hebnarová                        Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže               místostarosta města Kroměříže