Usnesení z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 23.06.2022 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž


U S N E S E N Í

z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 16. června 2022


I.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program XXIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 16. června 2022:

1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3382/9 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 181/1 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic
2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 479/8 v k. ú. Trávník
2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 211/2 v k. ú. Miňůvky
2/5 Prodej pozemku st.parc. č. 8650 v k. ú. Kroměříž
2/6 Prodej pozemku parc. č. 2771/11 v k. ú. Kroměříž
2/7 Prodej části pozemku parc. č. 2323/1v k. ú. Kroměříž
2/8 Nabytí podílu id. 3/45 na pozemcích v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM
2/9 Nabytí pozemku parc. č. 1216 v k. ú. Bílany z vlastnictví ČR – ÚZSVM
2/10 Souhlas s výší kupní ceny za pozemek stpč. 8037/2 v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví
ČR – ÚZSVM
2/11 Plánovací smlouva č. 02/2022 mezi městem Kroměříž a TRIEMAGRO a. s.
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Žádost o prominutí smluvní pokuty – Oprava místní komunikace v ul. Čelakovského,
E. Krásnohorské v Kroměříži a v místní části Postoupky k Věžeckému potoku
3/2 Požadavek na přidělení finančních prostředků na realizaci stavby „Chodník Jarohněvice – Drahlov – 1. etapa“
3/3 Žádost Collegium musicale z. s. o poskytnutí finančního příspěvku
3/4 Zřízení obecního holubníku
3/5 Účetní závěrka a závěrečný účet města Kroměříže za rok 2021
3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2022
4. Různé
4/1 Obecně závazná vyhláška  města Kroměříže, kterou se zakazuje konzumace
alkoholických nápojů a kouření na vymezených veřejných prostranstvích
4/2 Stanovení počtu členů ZMK pro volební období 2022 – 2026
4/3 Delegování zástupce města Kroměříže na řádnou valnou hromadu společnosti
BIOPAS, spol. s r. o.
4/4 Kontrola zákonnosti postupu při zadání veřejné zakázky na opravu lávky přes řeku
Moravu
4/5 Kontrola zakázky na nákup tabletů pro Sociální služby města Kroměříže, p. o.
 5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr


II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro formulování usnesení  z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 16. června 2022 ve složení:
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. - předseda
MUDr. Karel Gern - člen
MUDr. Miloš Kucián - člen


III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  pozemku  parc. č. 3382/9    – ostatní plocha   o výměře 47 m2  v k. ú.   Kroměříž.


IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání  

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  pozemku  parc. č. 181/1   – ovocný sad   o výměře 2.650  m2      v k. ú.   Drahlov u Jarohněvic.  


V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části pozemku  parc. č. 479/8   – ostatní plocha  o výměře cca    105 m2      v k. ú.   Trávník.

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej    pozemku    st. parc. č. 8650   – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 11 m2  v k. ú.   Kroměříž    pro    manžele   xx, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu  1.000  Kč/m2   bez DPH, která může být případně navýšena o platnou sazbu DPH dle právní úpravy účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění,  splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej  pozemku  parc.  č. 2771/11 – ostatní plocha   o  výměře 162 m2  v k. ú.   Kroměříž      pro pana  xx,  767 01 Kroměříž,    za   smluvní kupní cenu    3.200 Kč/m2   bez DPH, která může být případně navýšena o platnou sazbu DPH dle právní úpravy účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.


VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej  části    pozemku   parc. č. 2323/1 – orná půda  o výměře  cca    126 m2  v k. ú.   Kroměříž     pro   manžele xx,  767 01   Kroměříž        za   smluvní kupní cenu  1.400 Kč/m2   bez DPH, která může být případně navýšena o platnou sazbu DPH dle právní úpravy účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění,  splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.  Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujících.

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí podílu o velikosti id. 3/45 na pozemcích parc. č. 2762/79, parc. č.  2771/17, parc. č.   2771/19, parc. č.   3184/1, parc. č.   3192/21, parc. č.   3410/2, parc. č.   3410/4, parc. č.   3410/5, parc. č.   3411/3, parc. č.   3413/2, parc. č.   3420/2 a  parc. č.   4871, vše   ostatní plocha v k. ú. Kroměříž  z  vlastnictví  ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podání  žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 1216 – ostatní plocha o výměře 514 m2 v k. ú.  Bílany  z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže.


XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s   kupní cenou za pozemek  stpč. 8037/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 158 m2     v k. ú. Kroměříž ve  vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve výši  277.000 Kč.  


XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu č. 02/2022 k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu 9 rodinných domů v Těšnovicích mezi městem Kroměříž a TRIEMAGRO a. s., se sídlem Ruprechtov 246, 683 04 Ruprechtov, podle předložené zprávy.

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů prominutí smluvní pokuty ve výši 200.000 Kč dodavateli stavebních prací SILNICE.CZ s. r. o., se sídlem Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO: 267 92 711 na akci „Oprava místní komunikace na ulici Čelakovského, Elišky Krásnohorské v Kroměříži a v místní části Postoupky v lokalitě k Věžeckému potoku“, podle předložené zprávy.

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření ve výši 3.000.000 Kč, na realizaci stavby „Chodník Jarohněvice - Drahlov - 1. etapa“, do rozpočtu v roce 2022, podle předložené zprávy.


XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
rozpočtové opatření ve výši 182.000 Kč pro Collegium musicale z. s., nám. Míru 350/2a, 767 01  Kroměříž, IČO: 065 64 160,  na realizaci mezinárodního projektu  „Letní hudební akademie Kroměříž“, konaného v termínu 12. 8 – 20. 8. 2022. Finanční prostředky budou použity z nevyčerpané částky první výzvy dotačního programu města pro oblast kultury a cestovního ruchu

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Collegium musicale z. s., podle předložené zprávy.

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
Roční účetní  závěrku města Kroměříže k 31. 12. 2021 za účetní  období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

2.
Závěrečný účet města Kroměříže za rok 2021 se uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to s výhradou,  že výdaj „12 6121 památník biskupa Karla z Lichtensteinu“, který je uváděn jako rozpočtovaný ve výši 550.000 Kč a čerpaný ve výši 503.000 Kč, nebyl schválen Zastupitelstvem města Kroměříže.


XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená  rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2022:
a)
na straně příjmů:
      1.824,0 pol. 411 kompenzační bonus
         188,0 pol. 421 polyfunkční dům Havlíčkova
       - 188,0 pol. 232 návrh dotace polyfunkční dům Havlíčkova
      8.660,0 pol. 411 dotace SPOD
    - 8.728,0 pol. 232 návrh dotace SPOD  
      2.166,0 pol. 411 dotace výkon sociální práce
    - 2.615,0 pol. 232 návrh dotace na výkon sociální práce
       - 223,0 pol. 411 dotace na výkon státní správy
         900,0 pol. 311 příjmy z prodeje majetku
   110.605,0 pol. 412 dotace provoz SsmK   
 - 110.605,0 pol. 232 návrh dotace provoz SsmK
          754,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven
        - 754,0 pol. 232 návrh dotace regionální funkce knihoven
       1.138,0 pol. 232 návrh dotace MAP III.
            50,0 pol. 232 návrh dotace projekty škol
        1.466,0 pol. 214 příjmy z úroků
      - 6.450,0 pol. 232 návrh dotace program podpora rozvoje území ZK
        2.000,0  pol. 111 daně závislá činnost
        1.000,0 pol. 111 daně vybíraná srážkou
        3.000,0 pol. 121 DPH
__________________________________________________________________
        4.188,0 příjmy celkem 

b)
na straně výdajů:
            219,0 pol. 511 dotace MAP III. platy
              55,0 pol. 502 dotace MAP III. OOV
              20,0 pol. 503 dotace MAP III. zdravotní pojištění
              55,0 pol. 503 dotace MAP III. sociální pojištění
              20,0 pol. 513 dotace MAP III. knihy, učební pomůcky
              30,0 pol. 513 dotace MAP III. materiál
              20,0 pol. 516 dotace MAP III. nájem
              30,0 pol. 516 dotace MAP III. školení, vzdělávání
              20,0 pol. 516 dotace MAP III. služby
              25,0 pol. 517 dotace MAP III. pohoštění
                5,0 pol. 519 dotace MAP III. věcné dary
            180,0 pol. 522 dotace MAP III. Transfer Jižní Haná, o. p. s.
            180,0 pol. 522 dotace MAP III. Transfer MAS Hříběcí hory, z. s.
            279,0 pol. 590 dotace MAP III. rezerva
            182,0 pol. 522 Collegium musicale z. s.
          - 182,0 pol. 522 grantový systém
              50,0 pol. 533 projekty škol a školek
         3.000.0 pol. 612 stavba  „Chodník Jarohněvice - Drahlov - 1. etapa“
_________________________________________________________________________ 
         4.188,0 výdaje celkem

c)
rekapitulace (uvedené údaje v tis. Kč):
    847.608,-  příjmy celkem
 1.004.932,-  výdaje celkem
   -157.324,-  saldo příjmů a výdajů
    157.324,-  financování

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a kouření na vymezených veřejných prostranstvích, podle předložené zprávy.

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet členů Zastupitelstva města Kroměříže pro volební období 2022 - 2026 v počtu 27 členů.


XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

z m o c ň u j e

Mgr. Jaroslava Němce - starostu města Kroměříže,   v souladu s platným zákonem  o obcích a platnými stanovami společnosti BIOPAS, spol. s r. o., se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, 767 01  Kroměříž, IČ: 469 60 511,  k zastupování města Kroměříže na řádné valné hromadě společnosti BIOPAS, spol. s  r. o. dne 27. června 2022. podle předložené zprávy.


XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu kontrolního výboru ZMK o výsledku kontroly zákonnosti postupu při zadání veřejné zakázky na opravu lávky přes řeku Moravu.


XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu kontrolního výboru ZMK o výsledku kontroly zakázky na nákup tabletů pro Sociální služby města Kroměříže p. o.

 

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

    Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

      Mgr. Daniela Hebnarová                                          Vratislav Krejčíř 
místostarostka města Kroměříže                     místostarosta města Kroměříže