Usnesení z XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 28.04.2022 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž


U S N E S E N Í

z XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 21. dubna 2022


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 21. dubna 2022:
1.  Zahájení
2.  Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1  Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 2769/1 v k. ú. Kroměříž
2/2  Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1565/1 v k. ú. Kroměříž
2/3  Žádost pana Rostislava Hanáka o směnu pozemků v k. ú. Kroměříž
2/4  Nabytí pozemků parc. č. 110 a 320/3 v k. ú. Hradisko  
2/5  Nabytí pozemku parc. č. 1260 v k. ú. Hradisko z vlastnictví ČR - ÚZSVM
2/6  Prodej části pozemku parc. č. 976/16 v k. ú. Kroměříž, žádost spol. PRIOR Kroměříž,
s. r. o.
2/7  Prodej pozemků v lokalitě Hanácká pole v k. ú. Kroměříž, žádost spol. Hanácká pole, s. r. o.
2/8  Nabytí nemovitosti č. p. 1496 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví spolku Nohejbalový klub
Bajda Kroměříž, z. s., schválení žádosti o koupi pozemků p. č. 297/3 a 297/4 v k. ú. Kroměříž k ÚZSVM
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1  Schválení dotací I. výzva 2022 - žádosti nad 50 tis. Kč
3/2  Rozdělení finančních prostředků z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování mobilní paliativní péče na rok 2022
3/3  Schválení návrhu na pořízení dvou vozidel pro přepravu klientů Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.
3/4  Žádost spolku SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s. o mimořádnou dotaci
3/5  Žádost Nohejbalového klubu Bajda Kroměříž, z. s. o poskytnutí mimořádné dotace
3/6  Žádost spolku Mažoretky Infinity z. s. o finanční podporu
3/7 Žádost Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži o poskytnutí dotace na revitalizaci památky UNESCO – II. etapa
3/8  Odsouhlasení rozdělení státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022
3/9  Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní Zahrady, ul. U Zámečku v k. ú. Kroměříž - III. etapa - žádost o prominutí smluvní pokuty
3/10  Přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru regionálního rozvoje do rozpočtu odboru investic
3/11  Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2022-2-4. Různé
4/1  Partnerská smlouva k projektu MAP III. ORP Kroměříž
4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže o stanovení podmínek pro pořádání sportovních a kulturních podniků a o nočním klidu
4/3    Řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro formulování usnesení  z XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 21. dubna 2022 ve složení:
Jiří Kašík   - předseda
MUDr. Yvonna Smělíková  - členka
Mgr. Petra Fečková  - členka


III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje části pozemku  parc. č. 2769/1    – ostatní plocha   o výměře cca  31 m2  v k. ú.   Kroměříž.

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   pozemku  parc. č.  1565/1 – zahrada   o výměře 519 m2   v k. ú.   Kroměříž.

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

1.
n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  pozemku  parc. č. 1573/7 – orná půda o výměře  1787 m²   v k.  ú.  Kroměříž  

2.
n e s c h v a l u j e

nabytí  pozemků parc.  č. 1573/22 -  ostatní plocha   o výměře 94 m²,  parc. č. 1578/31 -  ostatní plocha   o výměře 639  m²,  parc. č. 1582/132 -  ostatní plocha   o výměře 4 m²,  parc. č. 1641/2 -  ostatní plocha   o výměře 102  m², parc. č. 1642/7 -  orná půda  o výměře 146  m², parc. č. 1642/10 -  orná půda  o výměře 791  m², parc. č. 3132/13  -  orná půda  o výměře  38  m² a   parc. č.  3132/14  -  orná půda  o výměře 667 m², vše   v    k. ú.  Kroměříž   ve vlastnictví xx, 768 24  Hulín.   


VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí pozemku  parc. č.  1260  –  vodní  plocha o výměře  657 m2 v  k. ú.  Hradisko  z  vlastnictví  ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.


VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

prodej  části pozemku  parc. č.   976/16 – ostatní plocha   o výměře cca  121 m2  v k.  ú.   Kroměříž     pro   společnost      PRIOR Kroměříž, s. r. o., se sídlem   Stupkova  952/18, 779 00 Olomouc     za   smluvní kupní cenu  4.000 Kč/m2.  

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej  pozemků  parc. č.   734/10   o výměře     1724 m2,   parc. č. 734/11    o výměře 788  m2,    parc. č.   734/12  o výměře  5584  m2  a části pozemku   parc. č.   791   o výměře   cca    1281  m2,    vše  orná půda    v k. ú.   Kroměříž pro   společnost  Hanácká pole, s. r. o., se sídlem  Tovačovského 318/8, 767 01 Kroměříž  za  kupní cenu  podle znaleckého posudku č. 6/5130/2022  ze dne 10. 2. 2022 vyhotoveného Ing. Jaromírem Šafaříkem, která činí 1.200 Kč/m2.   Cena bude splatná  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření  části pozemku parc. č.   791   v k. ú. Kroměříž  bude provedeno na náklady kupujícího.


IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

bezúplatné nabytí nemovitosti č.p. 1496 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví spolku Nohejbalový klub Bajda Kroměříž, z.s., sídlem Na Sladovnách 1496/18, 767 01 Kroměříž, IČ: 181 88 401, do vlastnictví města Kroměříž s tím, že poplatek za vklad do katastru nemovitostí bude uhrazen obdarovaným, dále podle předložené zprávy.

2.
s c h v a l u j e

žádost o koupi pozemků p. č.  297/3 o výměře 791 m2 a p.č. 297/4 o výměře 814 m2 v k. ú. Kroměříž, které jsou vlastnictvím České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, podle předložené zprávy.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2022 těmto žadatelům:

Rozdělení dotací I. výzva 2022

 

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

 

Kulturní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

účel

Divadelní spolek Kroměříž

46/01/22/1

129 300 Kč

68 500 Kč

Provoz a činnost

Divadelní spolek Kroměříž

47/02/22/1

154 400 Kč

81 800 Kč

Festival L. Cápkové

Radio Kroměříž s. r. o.

97/02/22/1

97 000 Kč

19 400 Kč

Největší zábava na Moravě

Šmelko Milan

87/02/22/1

99 500 Kč

19 900 Kč

MAGIC OPEN FEST Postoupky 2022

Umělecká iniciativa Kroměříž

7/02/22/1

90 000 Kč

23 400 Kč

Festival Forfest

VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž

60/02/22/1

70 000 Kč

35 700 Kč

Animág Kroměříž 2022

KOMISE CELKEM

 

640 200 Kč

248 700 Kč

 

Sportovní komise - sportovní aktivity

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

KST Swing Kroměříž

77/01/22/1

70 000 Kč

60 000 Kč

Provoz a činnost

Lodní sporty Kroměříž

28/01/22/1

57 000 Kč

30 000 Kč

Provoz a činnost

Mažoretky Infinity

73/01/22/1

100 000 Kč

60 000 Kč

Provoz a činnost

Mažoretky J. Pavlíčkové

14/01/22/1

248 800 Kč

60 000 Kč

Provoz a činnost

Mažoretky J. Pavlíčkové

15/02/22/1

145 200 Kč

30 000 Kč

O poklad Hanáckých Atén

Nohejbalový klub Bajda Kroměříž

80/01/22/1

95 000 Kč

30 000 Kč

Provoz a činnost

TK Gradace Kroměříž

36/01/22/1

90 000 Kč

80 000 Kč

Provoz a činnost

TC Bajda Kroměříž

30/01/22/1

60 000 Kč

60 000 Kč

Provoz a činnost

TJ Těšnovice

75/01/22/1

140 000 Kč

80 000 Kč

Provoz a činnost

TK Henzély - Swing z. s.

89/01/22/1

344 000 Kč

60 000 Kč

Provoz a činnost

Vodácký klub Kroměříž

38/01/22/1

100 000 Kč

20 000 Kč

Provoz a činnost

VOLLEYBALL CLUB Kroměříž

41/01/22/1

100 000 Kč

30 000 Kč

Provoz a činnost

KOMISE CELKEM

 

1 550 000 Kč

600 000 Kč

 

Sportovní komise – volnočas. aktivity

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

Dětský SK Dráček

21/01/22/1

130 000 Kč

80 000 Kč

Provoz a činnost

Junák - stř. M. Svobody

57/01/22/1

60 000 Kč

30 000 Kč

Provoz a činnost

MRS, Kroměříž - odd. rybolovné techniky

17/01/22/1

70 000 Kč

45 000 Kč

Provoz a činnost

MRS, Kroměříž - odd. rybolovné techniky

18/02/22/1

60 000 Kč

20 000 Kč

Mistrovství ČR

KOMISE CELKEM

 

320 000 Kč

175 000 Kč

 

Sociální a zdravotní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

Charita Kroměříž

35/01/22/1

100 000 Kč

48 000 Kč

Provoz a činnost

Klubíčko Kroměříž

92/01/22/1

125 000 Kč

60 000 Kč

Provoz a činnost

Korálky Kroměříž

59/01/22/1

131 000 Kč

48 000 Kč

Provoz a činnost

OS ČČK Kroměříž

64/02/22/1

90 000 Kč

30 000 Kč

Provoz a činnost

KOMISE CELKEM

 

446 000 Kč

186 000 Kč

 

 

2.
n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2022 těmto žadatelům:

Nepodpořené žádosti I. výzva 2022

 

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

 

Kulturní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

Radio Kroměříž s. r. o.

97/02/22/1

95 000 Kč

0 Kč

Ples Radia Kroměříž

Správa Arcibiskupského zámku a

zahrad Kroměříž

96/02/22/1

100 000 Kč

0 Kč

Zahradní slavnost

KOMISE CELKEM

 

195 000 Kč

0 Kč

 

Komise sportovní - sportovní aktivity

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

TS Henzély Kroměříž

88/01/22/1

328 000 Kč

0 Kč

Provoz a činnost

KOMISE CELKEM

 

328 000 Kč

0 Kč

 

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančních prostředků níže uvedeným žadatelům v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování mobilní paliativní péče na rok 2022 včetně uzavření veřejnoprávních smluv, podle předložené zprávy.

Název organizace

Číslo žádosti

Dotace

Andělé Stromu života p. s., Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín, IČO 036 32 661

MeuKM/018958/2022

64 000 Kč

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z. ú., Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 049 77 408

MeUKM/019751/2022

136 000 Kč

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh na pořízení dvou motorových vozidel určených pro přepravu klientů Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy.


XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

rozpočtové opatření na poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Kroměříže ve výši 200.000 Kč  spolku SK  Hanácká Slavia Kroměříž, z. s..  se sídlem Obvodová 3607, 767 01 Kroměříž na akci Mezinárodní fotbalový turnaj starších žáků kategorie U14

2.
s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž, IČ 002 87 351 a SK Hanácká Slavia Kroměříž,  z. s., se sídlem Obvodová 3607, 767 01 Kroměříž, IČ 181 89 172 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže ve výši  200.000 Kč na akci Mezinárodní fotbalový turnaj starších žáků kategorie U14, podle předložené zprávy.

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

rozpočtové opatření na poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Kroměříže ve výši 30.000  Kč spolku Nohejbalový klub Bajda Kroměříž, z. s., se sídlem Na Sladovnách 1496/18, 767 01 Kroměříž, na poskytnutí mimořádné dotace na platbu dlužného nájmu za rok 2021

2.
s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž, IČ 002 87 351 a Nohejbalovým klubem Bajda Kroměříž, z. s., se sídlem Na Sladovnách 1496/18, 767 01 Kroměříž, IČ 181 88 401 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže ve výši 30.000  Kč na platbu dlužného nájmu za rok 2021


XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2022 ve výši 40.000 Kč na   poskytnutí dotace spolku Mažoretky Infinity z. s., Hradisko 40, 767 01  Kroměříž, IČ: 065 54 291,  na  částečnou úhradu nákladů spojených s mezinárodní soutěží „Mistrovství Evropy WNBTA - Španělsko Blanes" konanou 5. - 10. července 2022 ve španělském  městě Blanes

2.
s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž, IČ 002 87 351 a spolkem Mažoretky Infinity z. s., Hradisko 40, 767 01  Kroměříž, IČ: 065 54 291,  na  částečnou úhradu nákladů spojených s mezinárodní soutěží "Mistrovství Evropy WNBTA - Španělsko Blanes" konanou 5. - 10. července 2022 ve španělském  městě Blanes, podle předložené zprávy.

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
rozpočtové opatření ve výši  1.500.000 Kč na realizaci projektu Revitalizace památky UNESCO II. etapa - zajištění provozní bezpečnosti Podzámecké zahrady a obnova návštěvnické infrastruktury Podzámecké zahrady v tomto členění:

a) zajištění provozní bezpečnosti Podzámecké zahrady          300.000 Kč
b) revitalizace parkové cestní sítě (2. etapa)                        700.000 Kč
c) parkový mobiliář                                                            200.000 Kč
d) infrastruktura parku:
    - opravy parkového oplocení (1. etapa)                           200.000 Kč
    - vybudování nových toalet pro návštěvníky Podzámecké zahrady
     (projektová příprava)                                                    100.000 Kč

2.
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na realizaci projektu Revitalizace památky UNESCO II. etapa - zajištění provozní bezpečnosti Podzámecké zahrady a obnova návštěvnické infrastruktury Podzámecké zahrady,  podle předložené zprávy.


XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

akce připravené v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022, které budou z tohoto dotačního titulu financovány, podle předložené zprávy.

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prominutí smluvní pokuty společnosti MORKUS Morava s .r. o., IČ: 278 48 485 se sídlem Lazníky163,751 25 Veselíčko, ve výši 20.650,06 Kč.

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru regionálního rozvoje do rozpočtu odboru investic, podle předložené zprávy.


XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2022

a)
na straně příjmů:
     25,0 pol. 232 finanční dar odborná konference
   - 20,0 pol. 232 návrh dotace MPR město
 - 125,0 pol. 232 návrh dotace MPR PO
     70,0 pol. 232 návrh dotace MPR FO
 - 750,0 pol. 232 návrh dotace církev
4.336,0 pol. 112 DPPO za obce
     28,0 pol. 222 vratky transferů
1.353,0 pol. 232 návrh dotace projektu Podpora rozvoje území Zlínského kraje
   533,0 pol. 411 dotace MŠ Mánesova – dětská skupina
   639,0 pol. 411 dotace prevence ztráty bydlení
 - 639,0 pol. 232 návrh dotace prevence ztráty bydlení
     16,0 pol. 411 dotace pěstounská péče
   686,0 pol. 411 dotace asistenti prevence kriminality
 - 686,0 pol. 232 návrh dotace asistenti prevence kriminality
___________________________________________________________________________
5.466,0 příjmy celkem

b)
na straně výdajů:
       25,0 pol. 516 odborná konference paliativní  péče
       89,0 pol. 549 program MPR FO
   - 365,0 pol. 521 program MPR PO
- 1.850,0 pol. 522 program MPR církev
     533,0 pol. 533 MŠ Mánesova – dětská skupina
  4.336,0 pol. 536 DPPO za obce
       30,0 pol. 516 náklady dědických řízení
     100,0 pol. 632 Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži
  1.400,0 pol. 522 Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži 
   - 260,0 pol. 612 program prevence kriminality
     200,0 pol. 522 SK Hanácká Slavia Kroměříž -  mezinárodní fotbalový turnaj
     150,0 pol. 517 SDH opravy a udržování 
       40,0 pol. 522 Mažoretky Infinity
       28,0 pol. 536 vratky transferů
   - 300,0 pol. 612 cyklostezka Kroměříž – Sobělice
     300,0 pol. 612 cyklostezka Kroměříž – Sobělice
   - 450,0 pol. 612 cyklostezka Kotojedy – Vážany
     450,0 pol. 612 cyklostezka Kotojedy – Vážany
   - 550,0 pol. 612 cyklostezka Kroměříž – Postoupky
     550,0 pol. 612 cyklostezka Kroměříž – Postoupky
   - 300,0 pol. 612 cyklostezka Skaštice – Bílany
     300,0 pol. 612 cyklostezka Skaštice – Bílany
   - 700,0 pol. 612 stezka pro chodce a cyklisty podél letiště
     700,0 pol. 612 stezka pro chodce a cyklisty podél letiště
   - 500,0 pol. 612 PD hřiště Braunerova
     500,0 pol. 612 PD hřiště Braunerova
- 4.000,0 pol. 612 PD sportovní hala
  4.000,0 pol. 612 PD sportovní hala
   - 500,0 pol. 612 snížení energetické náročnosti budovy č. 520
     500,0 pol. 612 snížení energetické náročnosti budovy č. 520
   - 350,0 pol. 513 drobný dlouhodobý hmotný majetek
     241,0 pol. 612 elektronická úřední deska
       46,0 pol. 611 modul Geovap – elektronická úřední deska
       63,0 pol. 516 úprava webu – elektronická úřední deska
       30,0 pol. 522 Nohejbalový klub Bajda Kroměříž
     980,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – provoz infocentra PD
- 2.229,0 pol. 522 grantový systém
     612,0 pol. 522 grantový systém – kultura
     782,0 pol. 522 grantový systém – sport
     475,0 pol. 522 grantový systém – volnočasové aktivity
     350,0 pol. 522 grantový systém – sociál
       10,0 pol. 522 grantový systém – životní prostředí
____________________________________________________________________
   5.466,0 výdaje celkem

c)
financování:
 68.924,0 příjem  návratná finanční výpomoc provoz SsmK
 68.924,0 výdej  návratná finanční výpomoc provoz SsmK

d)
rekapitulace (uvedené údaje v tis. Kč):
   843.420,-  příjmy celkem
1.000.744,-  výdaje celkem
 - 157.324,-  saldo příjmů a výdajů
   157.324,-  financování

 

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem mezi městem Kroměříž, IČ: 002 87 351, se sídlem Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, Místní akční skupinou Hříběcí hory, z. s., IČ:  270 02 594, se sídlem Zdounky a Jižní Hanou o. p. s., IČ: 293 72 232, se sídlem nám. Míru 162, 768 24 Hulín pro společnou realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž III", podle předložené zprávy.


XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a o nočním klidu, podle předložené zprávy.


XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání  jako majoritní  akcionář   společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

1.
z m o c ň u j e

v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, Kroměříž, IČ: 49451871,  Ing.  Jaroslava Adamíka   k zastupování města Kroměříže na  řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,  19. května 2022 v plném rozsahu.
V případě, že se Ing. Jaroslav Adamík  z jakéhokoliv důvodu této řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, Zastupitelstvo  města Kroměříže  zmocňuje  Ing. Petra Komínka   k zastupování města Kroměříže na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,  19. května 2022, a to také v plném rozsahu

2.
u k l á d á 

zástupci města Kroměříže, který bude město Kroměříž zastupovat na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 19. května 2022, hlasovat pro:
a) 
schválení všech bodů řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., konané 19. května  2022, podle předložené pozvánky
b)
v případě, že některý z akcionářů zúčastněných na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. prosadí hlasování o jakémkoliv jiném bodu,  než který je uveden na předložené pozvánce, hlasovat tak, aby byly ochráněny zájmy města Kroměříže.


XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

  Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

 Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA                                  Vratislav Krejčíř
místostarosta města Kroměříže                     místostarosta města Kroměříže