Usnesení z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 29.03.2022 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 22. března 2022


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program XXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 22. března 2022:
1. Zahájení
2. Finanční záležitosti města Kroměříže – rozpočtové opatření spojené
    s humanitární krizí. Návrh na rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru kancelář
    úřadu – pomoc Ukrajině
3. Různé

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro formulování usnesení z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 22. března 2022 ve složení:
PhDr. Jana Janoušková - předsedkyně
Jarmila Slováková - členka
Ing. Michal Kostka - člen


III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření  v rozpočtu města Kroměříže na rok 2022 (uvedené údaje v tis. Kč)

a)
na straně příjmů:
1700,- pol. 232 návrh kompenzačního opatření humanitární pomoci uprchlíkům z Ukrajiny
  300,- pol. 214 příjmy z úroků
2000,- příjmy celkem

b) 
na straně výdajů:
2000,- pol. 513-517 humanitární zahraniční pomoc přímá – Ukrajina
2000,- výdaje celkem
c)
rekapitulace:
 837954,-  příjmy celkem
 995278,-  výdaje celkem
-157324,-  saldo příjmů a výdajů
 157324,-  financování

 

     Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže


       Mgr. Daniela Hebnarová                                               Mgr. Vít Peštuka
místostarostka města Kroměříže                           místostarosta města Kroměříže